14/08/2013 - 09:39

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:

Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản

(CT)- Ngày 13-8-2013, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW (Nghị quyết 26-NQ/TW) của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của TP Cần Thơ. 

Theo đánh giá của Thành ủy Cần Thơ, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và được các tầng lớp nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng. Bên cạnh việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo chủ trương chung, thành phố cũng ban hành thêm nhiều cơ chế chính sách đặc thù của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, giúp tăng thu nhập cho nông dân trên địa bàn. Thành phố đã quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông nghiệp, nông thôn; đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn; tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực; từng bước xây dựng và phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại. Đồng thời, tích cực thực hiện các giải pháp nhằm huy động các nguồn lực, phát triển nhanh kinh tế nông thôn…

Kết quả, 5 năm qua, kinh tế - xã hội khu vực nông thôn của Cần Thơ có nhiều chuyển biến rõ rệt, nhiều công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư mới và nâng cấp mở rộng; tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm; đời sống vật chất, tinh thần người dân nông thôn được nâng lên; hệ thống chính trị, dân chủ cơ sở ở nông thôn được củng cố và tăng cường…Tuy nhiên, nhìn chung vẫn còn tồn tại các hạn chế như: việc đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa tương xứng với yêu cầu phát triển; chưa phát huy hết các lợi thế, tiềm năng của ngành nông nghiệp, chưa thể hiện rõ vai trò sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại; thu nhập của nông dân còn bấp bênh…

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn theo Nghị quyết 26-NQ/TW, tới đây Trung ương và thành phố cần phải đẩy mạnh các hoạt động đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn, đồng thời tổ chức lại sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho phù hợp. Trong đó, cần có các chương trình ưu đãi vốn vay trung và dài cho khu vực nông nghiệp và nông thôn. Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng như các dịch vụ hỗ trợ nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại… Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh, tới đây thành phố phải tập trung dồn sức đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Các cấp, các ngành chức năng và địa phương cần tiếp tục quán triệt tốt tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW và soát xét, rút kinh nghiệm từ việc thực hiện trong thời gian qua để làm tốt hơn trong thời gian tới. Trong đó, cần chú ý đẩy mạnh đầu tư phát triển các cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nhất là hệ thống "điện, đường, trường, trạm". Quan tâm tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất ở nông thôn cũng như tổ chức lại sản xuất để đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản…

Tin, ảnh: Khánh Trung

Chia sẻ bài viết