21/12/2012 - 21:45

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Quyết liệt cải cách chế độ công vụ, công chức để thu hút nhân tài

Ngày 21-12, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 ngành Nội vụ. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2012, toàn ngành đã cơ bản hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chính quyền các cấp và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực: cải cách hành chính, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và chính quyền địa phương; xây dựng, quản lý cán bộ, công chức và viên chức; quản lý nhà nước đối với tôn giáo, thi đua - khen thưởng, văn thư - lưu trữ; quản lý hội và tổ chức phi chính phủ; thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng, quy hoạch nhân lực, thanh niên, cán bộ nữ, bình đẳng giới và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội. Đặc biệt là công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế luôn được chú trọng...

Việc triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã xác định rõ nhiệm vụ và trọng tâm cải cách hành chính theo yêu cầu của Chính phủ và phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan và có những giải pháp chỉ đạo thiết thực, quyết liệt, hiệu quả. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ đã được khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung theo tinh thần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu gọn lại và không làm tăng thêm bộ máy tổ chức; hạn chế việc tăng biên chế, giảm bớt sự chồng chéo, trùng giẫm về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức, tạo được sự đồng thuận cao. Đã từng bước xây dựng bộ máy chính quyền địa phương vững mạnh, hợp lý, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các địa phương đã có sự sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; bước đầu phân biệt rõ hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước với hoạt động của đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công. Đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở có sự chuyển biến tích cực về thái độ, văn hóa trong hoạt động thực thi công vụ.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Nội vụ là một trong những ngành được Đảng và Nhà nước giao thực hiện rất nhiều chức năng, nhiệm vụ. Bộ Nội vụ là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, có vị trí quan trọng trong hệ thống hành chính cơ quan nhà nước. Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành trong năm qua đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ trên cả hai phương diện: quản lý nhà nước và công tác tham mưu, đề xuất, đảm bảo phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các cấp.

Phó Thủ tướng yêu cầu năm 2013 toàn ngành tập trung thực hiện tốt các Đề án, dự án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo địa phương giao cho. Theo lộ trình sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Bộ cần khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ xây dựng các Luật tổ chức các cơ quan trong bộ máy nhà nước, trong đó lưu ý Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức UBND, HĐND trên tinh thần xây dựng bộ máy quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương. Bộ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo thực hiện và tổng kết quá trình thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; từ đó củng cố các cơ sở lý luận và thực tiễn để trình các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quyết định những bước tiếp theo.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã bước đầu tập trung triển khai thực hiện Đề án cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm xây dựng một nền công vụ: chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả. Đây là một công việc khó, là trọng tâm, dấu ấn trong năm 2013, Bộ và ngành cần tập trung triển khai quyết liệt đề án này để thu hút nhân tài. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu toàn ngành làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, nêu gương, thực hiện nghiêm công tác quản lý cán bộ, chống quan liêu, nhũng nhiễu, tham nhũng trong ngành, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Chia sẻ bài viết