23/05/2022 - 20:17

Phối hợp tham mưu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha

(CT) - UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 1531/QÐ-UBND, ngày 16-5-2022, về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tham mưu UBND thành phố trình HÐND thành phố chuyển mục đích (CMÐ) sử dụng đất (SDÐ) trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 1531/QÐ-UBND. Trên cơ sở tổng hợp của UBND cấp huyện về đăng ký nhu cầu CMÐ SDÐ trồng lúa nước 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha của các chủ đầu tư, nhà đầu tư, Sở TN&MT xác nhận sự phù hợp với kế hoạch SDÐ 5 năm (giai đoạn 2021-2025) của TP Cần Thơ; sự phù hợp các chỉ tiêu SDÐ của từng loại đất trước và sau khi CMÐ SDÐ theo kế hoạch SDÐ thành phố được duyệt, có văn bản lấy ý kiến sở ngành, UBND cấp huyện, cấp xã nơi có đất CMÐ. Xác nhận trích lục bản đồ kế hoạch SDÐ hằng năm cấp huyện đối với khu vực CMÐ SDÐ. Ðồng thời, tổng hợp ý kiến của sở ngành và UBND cấp huyện đề xuất tham mưu UBND thành phố trình HÐND thành phố thông qua CMÐ SDÐ trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha.

Sở Xây dựng có ý kiến về sự phù hợp quy hoạch chung thành phố và trong trường hợp dự án có điều chỉnh khác với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với địa phương xác nhận loại đất CMÐ SDÐ trồng lúa, xác nhận dự án có thuộc khu vực quy hoạch đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt và có ý kiến phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt. Ðối với các dự án lập chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Ðầu tư có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan xem xét sự phù hợp với quy hoạch định hướng phát triển của thành phố, quy hoạch ngành, sự phù hợp của dự án đầu tư với quy định của pháp luật hiện hành.

UBND cấp huyện phối hợp với chủ đầu tư tổng hợp nhu cầu CMÐ SDÐ, xác định hiện trạng từng loại đất và loại đất sau khi CMÐ SDÐ, đánh giá chỉ tiêu SDÐ của từng loại đất trước và sau khi CMÐ SDÐ trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch SDÐ được duyệt. Ðồng thời, xác nhận sự phù hợp với quy hoạch SDÐ cấp huyện (đối với các huyện), quy hoạch phân khu (đối với các quận), kế hoạch SDÐ hằng năm cấp huyện, quy hoạch xây dựng trên địa bàn quận, huyện theo quy định...

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết