10/11/2018 - 17:08

Ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ

Phối hợp báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

Ngày 25-9-2018, UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 2417/QĐ-UBND “Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn TP Cần Thơ”. Quy chế này quy định chế độ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố theo quy định tại Nghị định số 117/2015 NĐCP ngày 12-11-2015 của Chính phủ “Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản”. Ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho biết:

- Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là công cụ để quản lý và làm định hướng cho việc phát triển bền vững về nhà ở và thị trường bất động sản. Hiện nay, việc báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP (ngày 12-11-2015) của Chính phủ “Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản” và Thông tư số 27/2016/TT-BXD (ngày 15-12-2016) của Bộ Xây dựng “Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12-11-2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản”.

Việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo nhằm thống nhất quản lý từ Trung ương đến địa phương, thống nhất về các biểu mẫu báo cáo, cung cấp các thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; về định hướng phát triển nhà ở và thị trường bất động sản theo Chương trình, kế hoạch, khảo sát nhu cầu phát triển nhà ở tránh trường hợp lệch pha cung cầu; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào lĩnh vực bất động trên địa bàn TP Cần Thơ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản trên cơ sở tổng hợp tất cả các số liệu về nhà ở và thị trường bất động sản sẽ được công bố và đăng trên mạng thông tin của cả thành phố.

* Như vậy, trách nhiệm chính của Sở Xây dựng trong việc thực hiện Quy chế phối hợp này là gì, thưa ông?

- Căn cứ Khoản 1, Điều 22 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quy định trách nhiệm của UBND thành phố giao Sở Xây dựng thực hiện 6 nhiệm vụ gồm: Tổ chức vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập các thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản địa phương; Tiếp nhận các thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản địa phương do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp; Cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật; Định kỳ công bố các thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương theo quy định; Xây dựng và báo cáo UBND cấp tỉnh kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương trong kế hoạch, nhiệm vụ của mình và tổ chức thực hiện sau khi được chấp thuận; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản về việc thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu được quy định tại Nghị định này; Tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND cấp tỉnh theo định kỳ và đột xuất các thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương.

Một góc khu đô thị Nam Cần Thơ với tỷ lệ xây dựng nhà ở ngày một tăng.

* Sở Xây dựng sẽ làm gì để thực hiện tốt vai trò cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng và tham mưu UBND thành phố về nhà ở và thị trường bất động sản?

- Thực hiện nhiệm vụ cơ quan tham mưu cho UBND thành phố về vấn đề nhà ở và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng đã dự thảo “Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn TP Cần Thơ” và đã được UBND thành phố ban hành tại Quyết định 2417/QĐ-UBND. Quy chế quy định rõ trách nhiệm thực hiện báo cáo, thời gian thực hiện báo cáo đồng thời cũng có hình thức khen thưởng và nhắc nhở, xử lý các cơ quan, đơn vị không thực hiện báo cáo. Sở Xây dựng đã có công văn triển khai Quyết định 2417/QĐ-UBND gửi các cơ quan, đơn vị biết để thực hiện và cũng đã được đăng tải trên trang web của Sở Xây dựng.

Tuy nhiên có một vấn đề thực tế là lực lượng công chức phục vụ công tác này tương đối mỏng, việc điều tra, khảo sát, thu thập số liệu mất rất nhiều thời gian, đồng thời việc này phải thực hiện thường xuyên và liên tục. Do vậy, Sở Xây dựng đã lập dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu, trình Sở Tài chính thẩm định. Sau khi dự toán được phê duyệt, Sở Xây dựng sẽ tiến hành lựa chọn đơn vị thực hiện. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng mong rằng sẽ được sự hỗ trợ phối hợp thực hiện tốt giữa các ngành, các cơ quan, đơn vị để đảm bảo cho thị trường bất động sản TP Cần Thơ phát triển lành mạnh, bền vững, là môi trường tốt cho các doanh nghiệp đến Cần Thơ đầu tư.

* Xin cảm ơn ông!

MINH HUYỀN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết