08/07/2012 - 08:39

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG:

Phát triển HTX gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nông thôn mới

Ngày 7-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Lễ kỷ niệm Năm Quốc tế hợp tác xã 2012 do Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Đây là một sự kiện quan trọng đối với phong trào HTX trên toàn thế giới và Việt Nam.
Sau gần 200 năm kể từ khi HTX đầu tiên trên thế giới được thành lập, đến nay phong trào HTX đã phát triển rộng khắp ở nhiều nước, có vai trò, vị thế và đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia. Là mô hình của sự trợ giúp và đoàn kết, hiện nay, HTX đã trở thành tổ chức kinh tế xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, là kết tinh của tinh thần hợp tác, chia sẻ và góp phần mang lại thịnh vượng cho các thành viên và cho xã hội.

Ở Việt Nam, nhận rõ vai trò, vị trí quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân, cách đây 64 năm, ngay từ khi mới lập nước, Hồ Chủ tịch đã gửi thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia HTX. Nhà nước đã ban hành và triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực đến quá trình đổi mới, phát triển HTX, như tạo thuận tiện cho thành lập, đơn giản thủ tục, ưu đãi về thuế, hỗ trợ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đào tạo nghề cho người lao động trong các HTX... Phong trào HTX nước ta không ngừng lớn mạnh, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và có những đóng góp quan trọng trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, ở Việt Nam có khoảng 370.000 tổ hợp tác, 19.500 HTX, 54 Liên hiệp HTX, tập hợp khoảng 13 triệu xã viên và người lao động - là khu vực kinh tế xã hội rộng lớn.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, để tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế HTX có hiệu quả, trong thời gian tới, cần quán triệt và nắm vững đầy đủ các quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tập thể đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và trong Nghị quyết số 13 của BCH Trung ương Đảng lần thứ V khóa IX. Phát triển HTX phải trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc HTX, tuân thủ các quy định trong luật HTX, tôn trọng nguyên tắc tự nguyện của các thành viên. Gắn quá trình phát triển HTX với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình xây dựng nông thôn mới. Kết hợp phát triển mới với việc chú trọng củng cố, nâng cao hiệu quả của các HTX hiện có.

UYÊN HƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết