20/05/2014 - 22:19

Người dân Việt Nam kiên quyết bảo vệ Tổ quốc mình

* ÔNG TRẦN VĂN TƯ
(Chủ tịch Hội Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Cần Thơ)

Chia sẻ bài viết