14/10/2020 - 05:54

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng TP Cần Thơ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới 

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ) TP Cần Thơ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết, chủ động nghiên cứu, tham mưu cấp ủy đảng cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trả lời phỏng vấn của Báo Cần Thơ nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành TCXDĐ, đồng chí Lê Tấn Thủ tự hào cho biết:

- Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành TCXDĐ, cán bộ, công chức làm công tác TCXDĐ TP Cần Thơ rất tự hào về những đóng góp của các thế hệ cha anh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và từng chặng đường xây dựng, phát triển của tỉnh Cần Thơ và TP Cần Thơ. Từ những cán bộ làm công tác tổ chức đầu tiên của Tỉnh ủy Cần Thơ, các thế hệ cán bộ làm công tác TCXDĐ thành phố đã giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp; không ngừng đổi mới về phương pháp và phong cách, lề lối làm việc; tính tích cực chủ động ngày càng được nâng lên để luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác TCXDĐ đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ luôn trung thành với Đảng, có lập trường, quan điểm vững vàng, có bản lĩnh, năng lực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Có thể khẳng định, ngành TCXDĐ của thành phố ra đời gắn liền với sự hình thành, phát triển của Đảng bộ thành phố qua các thời kỳ. Trải qua 90 năm ra đời và trưởng thành, ngành luôn đi đầu, khẳng định vai trò tham mưu của các cấp ủy thành phố về công tác tổ chức, cán bộ và đạt được nhiều thành tích trên các mặt công tác, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp phát triển của thành phố.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ khóa XIII, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho các cán bộ. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ khóa XIII, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho các cán bộ. Ảnh: ANH DŨNG

* Thưa đồng chí, cụ thể ngành đã có những đóng góp quan trọng, tích cực như thế nào vào công tác xây dựng Đảng?

- Nhiều năm qua, ngành TCXDĐ thành phố đã chủ động, sáng tạo, đầu tư nhiều công sức, trí tuệ và tâm huyết, đã triển khai thực hiện thành công nhiều công việc lớn, việc khó và việc mới, tạo sự chuyển biến quan trọng trong công tác TCXDĐ. Nổi bật là đã tích cực tham mưu cấp ủy xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 03 và Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo Bác. Từ đó, tỷ lệ các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ và tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm chiếm tỷ lệ cao.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm thực hiện, từng bước đảm bảo yêu cầu lãnh đạo toàn diện, nhất là tổ chức cơ sở đảng từng bước được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, ngành TCXDĐ thành phố tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương và kế hoạch của Thành ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế. Đến nay, toàn thành phố đã giảm được 3 đầu mối trực thuộc Thành ủy, 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, 45 ban chỉ đạo thành phố, 68 đơn vị cấp phòng; chuyển đổi 18 đơn vị sự nghiệp công lập sang loại hình tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên; tinh giản, cắt giảm 3.855 biên chế, đạt 129,28% kế hoạch giai đoạn 2015-2021, giảm 14,54% so với biên chế phân bổ, sử dụng năm 2015. Trong công tác cán bộ, ngành TCXDĐ thành phố đã tham mưu vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, Chính phủ; đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ; làm tốt công tác luân chuyển cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ; đã xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên môn cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, lý luận, được rèn luyện qua thực tiễn, cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với những đóng góp đó, ngành TCXDĐ thành phố vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua của Chính phủ và nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.

* Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, ngành TCXDĐ thành phố rút ra được những bài học kinh nghiệm gì, thưa đồng chí?

- Bài học kinh nghiệm đầu tiên là phải luôn nắm vững và bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; luôn chủ động, sáng tạo, đổi mới và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thứ hai là phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn và tôn trọng thực tiễn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của toàn xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ khó, nhạy cảm, những nội dung và cách thức tiến hành mới. Thứ ba là cần coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác TCXDĐ vững mạnh toàn diện; phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Thứ tư là phải tập trung vào những vấn đề trọng tâm, then chốt để nghiên cứu, tập trung tham mưu cho cấp ủy, tổ chức Đảng; tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các cấp, cơ quan tham mưu của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

*Thưa đồng chí, thời gian tới, ngành sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp gì để góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức?

- Phát huy những thành tích đạt được, thời gian tới, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, ngành TCXDĐ thành phố sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV; các nghị quyết, chủ trương, kết luận của Trung ương về công tác TCXDĐ, về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, đặc biệt đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, với tinh thần tích cực chủ động, bám sát thực tiễn, đổi mới, sáng tạo, coi trọng hiệu quả, ngành TCXDĐ thành phố tham mưu cấp ủy thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đánh giá cán bộ, kiên quyết không cơ cấu vào cấp ủy và đội ngũ lãnh đạo, quản lý những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; làm việc kém hiệu quả; thực hiện tốt việc phát hiện, luân chuyển, bồi dưỡng, bổ sung nguồn quy hoạch vào cấp ủy, lãnh đạo, quản lý những cán bộ đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài, trong đó đức là gốc.

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm của ngành TCXDĐ, đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu ngành TCXDĐ các cấp trong thành phố không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với thế hệ đi trước, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy, Đảng bộ thành phố.

*Xin cảm ơn đồng chí!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết