06/05/2018 - 16:59

Đồng chí Lê Văn Khôi, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Nghĩa

Nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình

Qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, tôi nhận thấy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) bước đầu đã được ngăn chặn và đẩy lùi.

Theo tôi, thời gian tới, các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho CB, ĐV; gắn việc thực hiện NQTW4 khóa XII với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để CB, ĐV, công chức, viên chức soi rọi bản thân, tu dưỡng, phấn đấu. Cần tiếp tục quan tâm nắm bắt tư tưởng để kịp thời động viên, giáo dục những CB, ĐV, công chức, viên chức có biểu hiện sa sút trong nhận thức và hành động. Song song đó là nâng cao chất lượng công tác phát triển ĐV, nhất là cấp ủy cấp trên không nên giao chỉ tiêu phát triển đảng cho cấp ủy cấp dưới, vì nếu giao chỉ tiêu cấp ủy cấp dưới sẽ chú ý đến số lượng hơn chất lượng.

Cấp ủy đảng, các chi bộ cũng cần thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị; chống tư tưởng thỏa hiệp, e dè, nể nang trong tự phê bình và phê bình. Nội dung tự phê bình và phê bình cần tập trung việc chấp hành đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước; việc thực hiện nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống. Đặc biệt là cần soi rọi, đối chiếu với 27 nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được đề cập trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đồng thời, cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, nhất là công tác tự kiểm tra, giám sát của chi bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và ngăn ngừa CB, ĐV, công chức, viên chức vi phạm; kiên quyết xử lý, đưa ra khỏi Đảng những CB, ĐV thoái hóa, không còn đủ tư cách ĐV.

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết