25/12/2017 - 14:28

Đồng chí Mai Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy phường Cái Khế, quận Ninh Kiều:

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Để Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (gọi tắt là NQTW4) mang lại hiệu quả thiết thực, tạo niềm tin trong nhân dân, các cấp ủy Đảng cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, sát hợp với tình hình thực tiễn của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Trong đó, cần xem công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là công tác quan trọng và thường xuyên trong hoạt động của các cấp ủy ở cơ sở. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao phẩm chất chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Trong các giai đoạn cách mạng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần quan trọng trong quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo cơ sở đảm bảo thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, quần chúng nhân dân, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Ngày nay, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên cần được đổi mới cả về nội dung và hình thức tiến hành. Đó là những nhận thức mới về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thông tin mới về vấn đề thời đại, về tình hình thời sự trong nước, quốc tế, về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lãnh đạo, quản lý... Đặc biệt là việc quán triệt NQTW4 đến từng cán bộ, đảng viên. Từng đảng viên phải đăng ký và thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa; các cam kết thực hiện nghiêm NQTW4 và Quy định số 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện đạo đức cách mạng và được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày ...

Tôi tin tưởng với truyền thống cách mạng của Đảng, ý thức tự giác, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên và sự giám sát của nhân dân, nhất định toàn Đảng ta sẽ thực hiện tốt NQTW4 khóa XII.

THANH THY (ghi)

Chia sẻ bài viết