31/07/2017 - 21:39

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy:

Mỗi cán bộ làm công tác Tuyên giáo là một chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng 

Nói về tầm quan trọng của công tác tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng”.

Trong thực tiễn hoạt động của Đảng ta, công tác chính trị - tư tưởng đã góp phần định hướng tuyên truyền, xây dựng và củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó tự giác thực hiện đường lối cách mạng mà Đảng đề ra. Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày Truyền thống Công tác Tuyên giáo của Đảng, đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, cho biết:

"Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn coi công tác Tuyên giáo, công tác tư tưởng là mặt trận hàng đầu; là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ…; thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…" 

"Thực tiễn 87 năm qua, ở mỗi giai đoạn cách mạng, chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng, cho cấp ủy trên mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hóa, khoa học giáo dục của công tác Tuyên giáo là thống nhất và xuyên suốt. 30 năm đổi mới đất nước, công tác Tuyên giáo của Đảng có nhiều đổi mới cả về nhận thức và hoạt động, cả về nội dung và phương thức; tiếp tục góp phần tích cực vào thành công của công cuộc đổi mới".

"Trong bối cảnh hiện nay, công tác Tuyên giáo của Đảng có nhiều thuận lợi nhưng cũng đương đầu với không ít khó khăn, thử thách; do đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng là yêu cầu thường xuyên. Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn xã hội, là cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

* Thưa đồng chí, ngành Tuyên giáo thành phố đã có những nỗ lực gì để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới?  

Bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành Tuyên giáo và của Đảng bộ thành phố, hệ thống Tuyên giáo các cấp tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ công tác Tuyên giáo. Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về phương thức, vận dụng sáng tạo, phù hợp giữa nội dung, hình thức và đối tượng để các hoạt động tuyên truyền ngày càng sinh động, sát với thực tiễn đời sống.

Thường xuyên cổ vũ, động viên, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước cũng như trong  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tính từ năm 2011 - 2016, toàn thành phố đã tuyên dương 889 tập thể, 3.317 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

Ban Tuyên giáo các cấp chủ động nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn, định hướng kịp thời trước những vấn đề mới phát sinh; phối hợp tham mưu giải quyết những vấn đề phức tạp; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, vu cáo chống phá Đảng, Nhà nước và các biểu hiện lệch lạc về quan điểm, nhận thức, đạo đức, lối sống trong bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thời gian qua, ngành Tuyên giáo thành phố đã triển khai thực hiện nhiệm vụ với chất lượng, tiến độ công việc được đảm bảo theo hướng chuyên sâu, hợp lý giữa yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn đặt ra.

Những kết quả đạt được, chính nhờ sự quan tâm của Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy đảng các cấp; sự đoàn kết, nỗ lực của đội ngũ cán bộ Tuyên giáo; sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Tuyên giáo và các ban, ngành liên quan. Qua đó, tạo sự phấn khởi, đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ thành phố đề ra.

* Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của thành phố hiện nay có đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra chưa, thưa đồng chí? 

Đất nước ta đang trong tiến trình thực hiện đường lối đổi mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tình hình tư tưởng, dư luận xã hội cũng có những “cung bậc, diễn biến đan xen” giữa cái mừng và cái lo, giữa cái hài lòng và cái băn khoăn, trăn trở. Do đó, nhiệm vụ đặt ra đối với đội ngũ làm công tác Tuyên giáo càng nặng nề.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Trước hết, cần khẳng định: đội ngũ cán bộ Tuyên giáo các cấp của thành phố luôn vững vàng về lập trường tư tưởng, trong sạch về đạo đức lối sống; trình độ, năng lực cơ bản đáp ứng yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ của ngành. Đa số cán bộ chủ chốt làm công tác tuyên giáo các cấp là những cán bộ đã kinh qua công tác Tuyên giáo nhiều năm, được đào tạo cơ bản về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Đặc biệt, bằng tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề và những kinh nghiệm từ thực tiễn, lực lượng cán bộ làm công tác Tuyên giáo thành phố luôn luôn xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy đảng các cấp và sự tin yêu của nhân dân.

Tuy nhiên, xét về trình độ chuyên môn, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo các cấp được đào tạo bài bản về chuyên môn của ngành Tuyên giáo hay xây dựng Đảng chưa nhiều; xét về năng lực vẫn còn một số cán bộ chưa nắm hết yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Tuyên giáo; khả năng tổng hợp, phân tích, dự báo và tham mưu giải quyết vấn đề chưa chuyên nghiệp, thiếu nhanh nhạy; vấn đề chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác Tuyên giáo cơ sở chưa thật sự thỏa đáng, chưa tạo được động lực để cán bộ an tâm công tác.

* Theo đồng chí, các cấp ủy đảng, ngành Tuyên giáo cần làm gì để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Tuyên giáo trong thời gian tới? 

Theo tôi, để công tác Tuyên giáo thật sự chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, ngành Tuyên giáo thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tích cực, chủ động, nhạy bén hơn nữa trong quá trình tư duy và “tác chiến”; đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung thông tin tuyên truyền phù hợp với thời đại công nghệ thông tin phát triển vượt bậc như hiện nay. Tiếp tục chủ động khai thác, phát huy vai trò của các lực lượng xã hội cùng tham gia thực hiện công tác Tuyên giáo. Chủ động ứng phó với những vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững thành phố trong thời gian tới.

Thứ hai, phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng làm công tác Tuyên giáo trên địa bàn thành phố; kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, biểu dương và phê bình; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc, sai trái diễn ra trong các lĩnh vực đời sống xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác Tuyên giáo theo hướng chủ động, thiết thực, hướng về cơ sở. Đặc biệt, tập trung tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng.

Thứ ba, kiện toàn, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo các cấp. Theo đó, cán bộ làm công tác Tuyên giáo phải thật sự vững vàng, gương mẫu, tinh thông nghiệp vụ, sắc sảo về chuyên môn, sâu sát thực tiễn. Đồng thời, quan tâm tổ chức thường xuyên các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về các lĩnh vực công tác tuyên giáo, giúp nâng cao hơn nữa khả năng nhận thức; kỹ năng vận dụng phù hợp, linh hoạt giữa lý luận và thực tiễn; nâng cao tính chủ động, kịp thời và hiệu quả. 

Thứ tư, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nhân cách, tinh thần phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân; phấn đấu mỗi cán bộ Tuyên giáo thật sự là chiến sĩ xung kích đi đầu trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Vinh dự, tự hào truyền thống vẻ vang công tác Tuyên giáo của Đảng 87 năm xây dựng và trưởng thành, bằng tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi cán bộ làm công tác Tuyên giáo, tôi tin tưởng rằng, ngành Tuyên giáo thành phố tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đã đề ra, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Thanh Thy (thực hiện)

Chia sẻ bài viết