13/02/2009 - 08:07

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu đánh giá cán bộ

* Hội thảo về Đề án “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025”

Ngày 12-2, tại thành phố Hồ Chí Minh, đã khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2009 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Tổng Bí thư đánh giá cao những thành tích và kết quả mà các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban tổ chức cấp ủy các cấp và cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ trong cả nước đã đạt được trong thời gian qua. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh ba nhiệm vụ quan trọng: Một là, đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến 2020. Hai là, tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ba là, tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ.

Tổng Bí thư khẳng định, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của chế độ và đất nước, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Hơn 10 năm qua, việc thực hiện chiến lược cán bộ đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Đội ngũ cán bộ đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Công tác cán bộ đã cụ thể hóa, thể chế hóa được nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn đề ra trong chiến lược cán bộ. Nhưng bên cạnh đó, nhiều khuyết điểm, yếu kém trong công tác cán bộ chậm được khắc phục. Việc đổi mới công tác cán bộ chưa toàn diện và còn chậm so với đổi mới về kinh tế-xã hội. Cơ cấu đội ngũ cán bộ vẫn mất cân đối, thiếu đồng bộ, chưa hợp lý; thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, cán bộ đầu ngành, cán bộ có trình độ cao, có khả năng dự báo, xử lý tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh... và chưa có được những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái, tiêu cực trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020, Tổng Bí thư đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt sâu sắc các quan điểm và mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ với tư duy mới, cách làm mới, khắc phục có kết quả những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ; khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện và ban hành một số cơ chế, chính sách, một số đề án thí điểm cần thực hiện từ nay đến Đại hội XI của Đảng và những năm tiếp theo. Phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phải đặt sự quan tâm đặc biệt cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên tất cả các lĩnh vực, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, những tài năng và chuyên gia giỏi. Khẩn trương cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ trong thời kỳ mới để từ đó đề ra các chế độ, chính sách thích hợp, tạo môi trường phát triển cho từng đối tượng cán bộ cả về tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cho từng chức danh cán bộ, cả về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng tiếp cận nắm bắt những vấn đề mới và cả về phẩm chất, đạo đức, lối sống, khả năng đoàn kết, quy tụ cán bộ, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm... Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cần phải nhấn mạnh, đề cao sự trung thành với Đảng, với nhân dân, luôn có tinh thần hy sinh phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu phải đổi mới và nâng cao chất lượng việc nhận xét, đánh giá cán bộ, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, trung thực. Phải lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao làm thước đo chủ yếu trong việc đánh giá cán bộ. Chống mọi biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ, định kiến, hẹp hòi, xen động cơ cá nhân trong nhận xét, đánh giá cán bộ.

* Ngày 12-2, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng đã tổ chức Hội thảo về Đề án “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025” cụm đồng bằng bắc bộ. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy và lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy của 12 địa phương trong cụm.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến chất lượng đóng góp vào dự thảo Đề án do Ủy ban Kiểm tra Trung ương soạn thảo, trong đó tập trung vào các vấn đề chính là sự cần thiết phải xây dựng chiến lược; về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong nửa nhiệm kỳ đầu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; về khó khăn và thuận lợi của việc xây dựng chiến lược và dự báo tình hình. Nhiều ý kiến đã làm sáng tỏ thêm 2 nhóm mục tiêu (mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể), 7 quan điểm, 6 nhóm nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đã được đề ra trong dự thảo Đề án.

NHÓM PV TTXVN

Chia sẻ bài viết