22/08/2009 - 08:00

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Lý luận Trung ương

Làm sáng tỏ hơn nhiều vấn đề cơ bản và bức thiết về các lý thuyết kinh tế qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Ngày 21-8, Hội thảo” Một số lý thuyết kinh tế chính trên thế giới hiện nay qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam” trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Lý luận Trung ương đã kết thúc sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo với kinh nghiệm phong phú, kiến thức sâu rộng và lòng nhiệt tình, tâm huyết. Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, tranh luận hết sức sôi nổi, cởi mở, dân chủ về chủ đề của Hội thảo với ý thức trách nhiệm cao gắn kết nghiên cứu lý luận với những vấn đề thực tiễn nóng bỏng đang đặt ra trong đời sống của đất nước. Các ý kiến phát biểu cho rằng, việc lựa chọn chủ đề Hội thảo là đúng và trúng, bám sát yêu cầu thực tiễn của đất nước ta, phù hợp chức năng nhiệm vụ của Hội đồng, thu hút được sự quan tâm chú ý của các nhà khoa học, quản lý.

Đồng chí nhấn mạnh: Hội thảo làm rõ hơn thực chất và nguyên nhân của cuộc khủng hoảng; làm sáng tỏ hơn một bước quan trọng nhiều vấn đề rất cơ bản và bức thiết về các lý thuyết kinh tế qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tuân thủ nguyên tắc “thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý”, với các cách tiếp cận cụ thể khác nhau, nhưng đều có những điều mới, các ý kiến phát biểu đã phân tích sâu sắc, đánh giá lại giá trị của các học thuyết kinh tế chính trên thế giới, đặt trong mối quan hệ hết sức quan trọng - đó là mối quan hệ giữa hệ thống lý thuyết kinh tế chính với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang diễn ra. Mối quan hệ ấy đã được nhìn nhận, phân tích trong trạng thái động. Các ý kiến phát biểu đã đưa ra nhiều kiến nghị xác định những vấn đề đang đặt ra đối với nước ta cả về phương diện lý luận và thực tiễn ứng phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu và định hướng giải quyết chúng với nhiệm vụ luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn cho mô hình phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam trong thế giới toàn cầu hóa “hậu khủng hoảng”.

Đồng chí Tô Huy Rứa nêu rõ: Những báo cáo tham luận, ý kiến trao đổi tại Hội thảo sẽ được Hội đồng Lý luận Trung ương biên tập, chắt lọc, khai thác triệt để, tổng hợp thành các luận cứ khoa học và sẽ sớm được báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Tiểu ban chuẩn bị Văn kiện Đại hội XI của Đảng. Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp tục theo hướng này để tổ chức Hội thảo góp phần tìm ra một mô hình kinh tế thích hợp hơn và cơ cấu lại nền kinh tế của nước ta; mong các nhà khoa học, các chuyên gia quan tâm nghiên cứu nhiều hơn học thuyết của Mác- Lênin về kinh tế và những vấn đề đặt ra trực tiếp đối với Việt Nam.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết