13/12/2011 - 08:39

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 27

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo

Sáng 12-12-2011, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 27 với chủ đề “Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng” đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định vai trò quan trọng của mặt trận ngoại giao và nêu bật những thành tựu đối ngoại đã đạt được trong những năm qua như mở rộng quan hệ với các quốc gia, kể cả các cường quốc và trung tâm hàng đầu thế giới; tranh thủ môi trường quốc tế thuận lợi phục vụ công cuộc phát triển đất nước; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời thông qua đàm phán từng bước giải quyết nhiều vấn đề biên giới trên đất liền và trên biển với các nước láng giềng; vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng cao nhờ những đóng góp tích cực, đầy tinh thần trách nhiệm và tính xây dựng cho xu thế hòa bình, hợp tác trên thế giới. Tổng Bí thư biểu dương nỗ lực và đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức ngành ngoại giao với tư cách là cơ quan tham mưu và trực tiếp tác chiến trên mặt trận đối ngoại. Nhấn mạnh Hội nghị Ngoại giao 27 diễn ra trong thời điểm đặc biệt là vừa tròn 25 năm nhân dân ta tiến hành toàn diện công cuộc đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và Đại hội Đảng lần thứ XI đã thông qua Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), những quyết sách quan trọng về phương hướng phát triển đất nước trong thời kỳ mới, trong đó có hoạt động đối ngoại, Tổng Bí thư yêu cầu Hội nghị cần tổng kết những kinh nghiệm cả thành tựu và hạn chế, đi sâu phân tích những thiếu sót, yếu kém, rút ra những bài học và đề xuất giải pháp, kiến nghị với Đảng và Nhà nước, để công tác đối ngoại có những chuyển biến về chất, ngày càng hiệu quả hơn. Tổng Bí thư chỉ rõ, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, để góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định bền vững, có lợi nhất cho đất nước, ngành ngoại giao cần nắm vững tư tưởng chỉ đạo là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế với nguyên tắc xuyên suốt là lợi ích quốc gia, dân tộc là ưu tiên cao nhất. Trong thời gian tới, ngành ngoại giao cần phát huy truyền thống ngoại giao của dân tộc, vận dụng tư tưởng, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, kiên định nguyên tắc, linh hoạt, khôn khéo về sách lược, chủ động, sáng tạo, tập trung triển khai những công việc chủ yếu là: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược tổng thể và có chiều sâu; cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế; đề xuất các biện pháp nhằm phát huy vai trò của nước ta như một thành viên tích cực, chủ động của các thể chế khu vực và toàn cầu; triển khai ngoại giao toàn diện, phối hợp chặt chẽ với quốc phòng và an ninh, trực tiếp góp phần đắc lực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị; tích cực triển khai NQ 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường công tác bảo hộ công dân, chú trọng công tác thông tin đối ngoại. Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa quyết định của công tác xây dựng ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nói chung và ngoại giao nói riêng, đủ năng lực chuyên môn, ngoại ngữ giỏi và phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.

Hội nghị sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 19-12-2011, với các phiên họp, thảo luận theo các chủ đề ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, thông tin tuyên truyền đối ngoại, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân...

SỰ - QUYÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết