09/06/2013 - 20:03

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

(TTXVN)- Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 7-6-2013 về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Ngày 27-5-2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về công tác sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước năm 2012, năm tháng đầu năm 2013 và chương trình công tác những tháng cuối năm 2013. Sau khi nghe Thường trực Ban chỉ đạo báo cáo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận:

Năm 2012 và 5 tháng đầu năm 2013, Ban chỉ đạo đã cùng các cơ quan chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Đã trình Thủ tướng 28 đề án về cơ chế chính sách phục vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, đạt 78% kế hoạch năm 2012 và 50% kế hoạch năm 2013. Thủ tướng đã phê duyệt 99/101 phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước của các bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011-2015; phê duyệt 17/21 đề án tái cơ cấu của các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước; phê duyệt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011-2015; trình Bộ Chính trị đề án tiếp tục tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam…

Kết luận của Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước như: ban hành cơ chế, chính sách chưa đảm bảo tiến độ đề ra; triển khai thực hiện các phương án đổi mới, sắp xếp các doanh nghiệp Nhà nước, phương án tái cơ cấu Tập đoàn kinh tế, Công ty Nhà nước còn chậm, kết quả thấp; việc thoái vốn còn gặp nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng chỉ rõ, thời gian tới, Ban chỉ đạo cần tập trung thực hiện có kết quả những công việc sau: Hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước đảm bảo thời hạn hoàn thành theo kế hoạch, chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

Bộ Tài chính trình Chính phủ đề án thực hiện thí điểm góp vốn cổ phần để thành lập mới đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị thuộc tập đoàn, tổng công ty Nhà nước khi tiến hành cổ phần hóa; trình Thủ tướng cơ chế thoái vốn đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực kinh doanh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ các Nghị định về tổ chức, quản lý, hoạt động và giám sát đối với Tập đoàn kinh tế Nhà nước và Tổng công ty Nhà nước; qui định Điều lệ mẫu của Tổng công ty Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; qui định chi tiết thi hành Luật Hợp tác xã… Trình Thủ tướng các qui định về: Qui chế đánh giá việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 4 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục, phân loại doanh nghiệp Nhà nước; qui chế quản trị Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; qui chế công bố thông tin về hoạt động của các Công ty TNHH do Nhà nước là chủ sở hữu…

Trong tháng 7-2013, Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ và Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Các Bộ quản lý ngành sớm trình Thủ tướng đề án tái cơ cấu doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực không phân biệt cấp, cơ quan quản lý. Trong tháng 9-2013, Bộ Công Thương trình chính phủ Đề án ưu tiên phát triển các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao giai đoạn 2013-2020.

Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2015; tiếp tục tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin theo kết luận của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành báo cáo về sắp xếp, đổi mới nông - lâm trường quốc doanh. Bộ Tài chính xây dựng báo cáo tổng kết việc chuyển đổi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước...

 

Chia sẻ bài viết