30/03/2012 - 21:51

Hướng tới xây dựng nền báo chí vững mạnh, tiến bộ và chuyên nghiệp

(TTXVN)- Sáng 30-3, Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức đã khai mạc tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí và các cơ quan báo chí trong cả nước.

Theo báo cáo, đến tháng 3-2012, cả nước có 786 cơ quan báo in với 1.016 ấn phẩm; 67 đài phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương; 61 báo, tạp chí điện tử, 191 mạng xã hội, hơn 1.000 trang thông tin điện tử tổng hợp; hơn 17.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề... Năm 2011, báo chí nước ta đã thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước và quốc tế, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân. Báo chí đã tuyên truyền sâu rộng, có chất lượng, với hình thức phong phú, đa dạng về các sự kiện trọng đại của đất nước: Đại hội XI của Đảng và công tác triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016....

Báo chí phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực tuyên truyền các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ nhằm phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; phản ánh một số nhiệm vụ cấp bách mà Đảng và Nhà nước đang chỉ đạo: tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tài chính tiền tệ, giá cả thị trường, quản lý và sử dụng đất đai, xuất khẩu hàng hóa, xóa đói giảm nghèo...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí và những người làm báo, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trong năm 2011. Các cơ quan báo chí đã thực hiện đúng định hướng của cơ quan chỉ đạo, quản lý, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, các sự kiện lớn trong khu vực và trên thế giới. Báo chí đã kịp thời phát hiện, biểu dương các phong trào thi đua yêu nước; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; chủ động đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu chống phá của các thế lực thù địch góp phần bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác để xây dựng đất nước.

Chiều 30-3, Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức đã hoàn thành chương trình đề ra sau 1 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương, nghiêm túc.

Các tham luận tại Hội nghị nêu bật những kết quả đã đạt được trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí và các hoạt động báo chí. Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, các cơ quan báo chí đã nêu cao trách nhiệm chính trị, tập trung cao độ tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XI vào cuộc sống, tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Báo chí thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc gắn với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, tích cực đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các phần tử cơ hội chính trị và các thế lực thù địch.

Các đại biểu đi sâu phân tích, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đặc biệt là tuyên truyền về quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều kinh nghiệm công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”; định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề bức xúc, nhạy cảm... đã được trao đổi tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh bày tỏ đồng tình với nội dung đánh giá công tác báo chí năm 2011 và những tháng đầu năm 2012 trong Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam; đánh giá cao nội dung tham luận của đại biểu các bộ, ban, ngành, các cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí.

Đồng chí Đinh Thế Huynh chỉ rõ: Công tác thông tin, tuyên truyền luôn được khẳng định như một giải pháp trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các Nghị quyết của Quốc hội và của Chính phủ. Do vậy, báo chí phải tiếp tục bám sát định hướng chính trị tư tưởng của Đảng và Nhà nước, nêu cao tinh thần chủ động, tuyên truyền thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, sáng tạo bằng những hình thức hấp dẫn, sinh động, thuyết phục. Để làm tốt nhiệm vụ này, cần tập trung sức nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo từ Tổng Biên tập, Giám đốc, Ban Biên tập, Ban lãnh đạo các cơ quan báo chí đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cả về nhận thức, bản lĩnh, sự nhạy bén về chính trị, trình độ nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Chia sẻ bài viết