14/08/2022 - 22:17

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ:

Giúp cán bộ, đảng viên và người dân “miễn dịch” thông tin xấu, độc 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cờ Đỏ. Ảnh: ANH DŨNG

Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã và đang sử dụng không gian mạng để chống phá trực diện vào nền tảng tư tưởng, tinh thần của xã hội, để tung tin gieo rắc hoài nghi trong xã hội, kích động, lôi kéo một số người dân gây rối an ninh trật tự, có các hành vi phạm pháp. Bên cạnh đó, chúng thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội những thông tin phiến diện, thiếu chính xác hoặc thông tin về những vụ việc đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận chính thức… dẫn đến tâm lý hoang mang, phản ứng trái chiều.

Để phòng ngừa, ngăn chặn và giúp cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và nhân dân “miễn dịch” thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, theo tôi, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tăng cường quán triệt, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức của CB, ĐV và người dân về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nền tảng tinh thần của xã hội. Đồng thời, nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng để CB, ĐV và nhân dân nắm bắt thông tin chính thống, cảnh giác và đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc. Mỗi CB, ĐV cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là kỷ luật phát ngôn trong công tác cũng như quan hệ xã hội; có phản ứng nhanh, linh hoạt, chia sẻ, giải thích cho nhân dân hiểu đúng bản chất của vấn đề, nhận thức được những chiêu trò, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để cùng tham gia vạch trần âm mưu, hoạt động chống phá của chúng.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng cần tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các quy định về nêu gương của CB, ĐV. Mỗi CB, ĐV cần phải thực hiện nghiêm cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tự giác tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi CB, ĐV thường xuyên nâng cao ý thức, kỷ luật trong tiếp xúc thông tin, khi tham gia mạng xã hội; đồng thời, thể hiện là công dân gương mẫu trong việc chấp hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành năm 2021.

Các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần nâng cao trách nhiệm giải quyết những vấn đề phát sinh, bức xúc tại địa phương, đơn vị; xây dựng các tổ chức, lực lượng có khả năng đấu tranh phản bác các bài viết xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền những kết quả tích cực, giá trị tốt đẹp, góp phần tạo nên “thế trận” toàn dân vững chắc, ngăn chặn hiệu quả, giảm tác hại từ những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần ổn định tư tưởng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

ANH DŨNG (ghi)

Chia sẻ bài viết