24/04/2024 - 10:08

Giao 1.853 biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2024 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 901/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2024 của TP Cần Thơ.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ trao quyết định tuyển dụng công chức hành chính vào tháng 3-2024.

Theo đó, UBND thành phố giao 1.853 biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của thành phố năm 2024. Trong đó, 1.125 biên chế công chức thành phố và 728 biên chế công chức các quận, huyện. UBND thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ thông báo và hướng dẫn cơ quan, tổ chức hành chính cấp thành phố và UBND quận, huyện quản lý, sử dụng số lượng biên chế công chức được giao theo đúng quy định. Đồng thời, giúp UBND thành phố thanh tra, kiểm tra đối với cơ quan, tổ chức hành chính cấp thành phố và UBND các quận, huyện về quản lý, sử dụng biên chế công chức.

Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố và chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm bố trí công chức trong phạm vi biên chế công chức được giao theo đúng quy định và vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, quản lý, sử dụng có hiệu quả chỉ tiêu biên chế công chức được giao; tiếp tục thực hiện tốt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, kế hoạch của Thành ủy và UBND thành phố.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết