09/07/2017 - 18:21

Xây dựng chỉnh đốn Đảng

Đồng chí Trương Hoài Nam, Bí thư Chi bộ khu vực 3, phường An Hòa: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ thể hiện sự quyết tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả, các cấp ủy cần lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng. Các cấp ủy cũng cần cụ thể hóa nội dung nghị quyết bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời biểu dương những kết quả tốt cũng như chấn chỉnh những biểu hiện chưa tốt, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Theo tôi, mỗi cấp ủy viên phải đi đầu đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, không để xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự diễn hóa" trong nội bộ. Người đứng đầu phải là tấm gương để cấp dưới noi theo, chịu trách nhiệm trước cơ quan, đơn vị do mình phụ trách nếu xảy ra tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Trong công tác tự phê bình và phê bình phải thật sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không né tránh; góp ý, phê bình trên tinh thần xây dựng, giúp đỡ để cá nhân tiến bộ; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ không tốt. Cán bộ, đảng viên phải gần dân, lắng nghe, đối thoại, hướng dẫn, giải thích với nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, bức xúc.

Chúng ta có quyết tâm, quyết liệt thực hiện, tôi tin tưởng Nghị quyết 04 sẽ thật sự đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Thanh Thy

Chia sẻ bài viết