06/10/2011 - 10:57

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN LẦN THỨ 11, KHÓA IX

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh được bầu giữ chức vụ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Ngày 5-10, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ) Đoàn lần thứ 11, khóa IX đã diễn ra tại Hà Nội.

Các đại biểu dự hội nghị đã góp ý vào dự thảo Báo cáo của BCHTƯ Đoàn khóa IX tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; điều chỉnh chương trình làm việc toàn khóa của BCHTƯ Đoàn khóa IX. Hội nghị kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt của BCHTƯ Đoàn và nghe quán triệt Chỉ thị 04-CT/TW ngày 6-7-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất để đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCHTƯ Đoàn rút khỏi BCHTƯ Đoàn khóa IX để thực hiện nhiệm vụ mới. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư BCHTƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn với tỷ lệ số phiếu 100%.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức TƯ đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những thành tích Đoàn thanh niên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Đoàn thanh niên cần tìm tòi, sáng tạo và đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng đồng bộ và toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Cần chú trọng quan tâm, chăm lo công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vào các tổ chức Đoàn, Hội; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng để thanh niên thực sự là lực lượng xung kích, nòng cốt trong việc góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết