15/02/2019 - 21:06

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Nội dung trả lời của Sở Tư pháp thành phố như sau:

- Thời gian qua, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) các cấp, đặc biệt, Sở Tư pháp- cơ quan thường trực Hội đồng có nhiều đổi mới trong công tác PBGDPL. Ngoài việc kịp thời triển khai, phổ biến các văn bản luật mới, còn thường xuyên tuyên truyền các quy định pháp luật gắn liền với đời sống, sinh hoạt của người dân thông qua các mô hình như sau:

+ Tổ chức hội nghị, họp, tập huấn cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật nhằm phổ biến văn bản luật mới và bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật cho đối tượng này. Đối với các nội dung luật tác động rộng đến các tầng lớp nhân dân, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Sở Tư pháp tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền đến các điểm cầu của 9 quận, huyện và 85 xã, phường, thị trấn.

+ Tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

+ Mô hình “Câu lạc bộ pháp luật” năm 2018, đã tổ chức sinh hoạt được 1.394 cuộc với 37.754 lượt người tham dự.

+ Mô hình “Quán cà phê pháp luật”, “Điểm hẹn pháp luật” được thực hiện nhằm khai thác và duy trì tủ sách pháp luật nhằm tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của người dân.

+ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua phương tiện thông tin đại chúng.

+ Mô hình “Ngày giáo dục pháp luật tại cơ sở giáo dục” được tổ chức bằng các hình thức, như: giao lưu, tọa đàm; phát động tuần lễ chấp hành pháp luật; phát thanh học đường trước giờ học, giờ ra chơi và giờ tan học...

+ Mô hình PBGDPL lồng ghép văn hóa, văn nghệ tiếp tục được phát huy thông qua tổ chức các hội thi văn nghệ tuyên truyền lưu động phục vụ người dân tại các địa bàn dân cư.

Sở Tư pháp, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL ghi nhận, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri và tiếp tục đổi mới trong công tác PBGDPL phù hợp hơn nữa trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ bài viết