06/11/2023 - 06:49

Đề nghị xem xét điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính

Cử tri quận Ô Môn phản ánh phường Thới Hòa có diện tích nhỏ, chưa đủ tiêu chuẩn để lên phường loại 1. Cử tri đề nghị thành phố xem xét điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính của phường. Nội dung trả lời của Sở Nội vụ thành phố như sau:

Theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 2-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21-4-2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội), phường Thới Hòa có diện tích tự nhiên là 7,44km2, đạt tỷ lệ 135,2%; dân số là 9.144 người, đạt tỷ lệ 61%. Như vậy, phường Thới Hòa là đơn vị hành chính cấp xã không thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2021-2030 theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 30-1-2023 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Mặt khác, điểm a khoản 2 Điều 128 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: “Việc thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính chỉ thực hiện trong các trường hợp cần thiết và phải đảm bảo điều kiện phù hợp với các quy hoạch có liên quan đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt... Theo đó, hiện nay chưa có quy hoạch việc mở rộng địa giới hành chính của phường Thới Hòa, quận Ô Môn.

Do đó, diện tích của phường Thới Hòa hiện nay không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn quy định và diện tích tự nhiên để điều chỉnh nâng loại đơn vị hành chính của phường từ loại II lên loại I.

Chia sẻ bài viết