15/02/2020 - 18:45

Đề nghị thực hiện đúng, đủ các tiêu chí của phường văn minh đô thị

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện đúng, đủ các tiêu chí của phường văn minh đô thị. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố như sau:

- Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thành phố phối hợp Ban Chỉ đạo quận, huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chuẩn danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” tại các phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Đồng thời, xác định thuận lợi, khó khăn, đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, để sớm hoàn thành các tiêu chuẩn danh hiệu theo tiến độ kế hoạch.

- Đầu năm 2019 đến nay, đã tiến hành khảo sát, đánh giá chấp thuận công nhận 29 đơn vị đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Thành ủy ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 2-5-2019, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế và đô thị. Trong đó, nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đúng thực chất; điều chỉnh, bổ sung các nội dung tiêu chuẩn danh hiệu cho phù hợp với thực tiễn địa phương và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, kiên quyết không công nhận, không công nhận lại và thu hồi danh hiệu đối với các trường hợp chưa thực hiện hoàn thành hoặc vi phạm nghiêm trọng các nội dung tiêu chuẩn danh hiệu. Tùy theo mức độ vi phạm, tiến hành kiểm điểm, phê bình và xử lý kỷ luật đối với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bị thu hồi danh hiệu.

Một số giải pháp trong thời gian tới:  Tiếp tục tập trung chỉ đạo phát động, xây dựng, bình xét và công nhận các danh hiệu phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng, công nhận 100% xã, phường, thị trấn đạt “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 2-5-2019, của Thành ủy, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế và đô thị; củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp. Song song đó, phát huy vai trò, trách nhiệm các thành viên trong chỉ đạo, hỗ trợ và triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung tiêu chuẩn danh hiệu thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; đặc biệt đối với các nội dung tiêu chuẩn đạt chưa bền vững về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, bảo hiểm y tế, giảm nghèo…

Chia sẻ bài viết