18/01/2023 - 05:54

Đề nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí cho xã, phường, thị trấn văn hóa

Cử tri đề nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của xã, phường, thị trấn văn hóa trên địa bàn thành phố, vì mức hỗ trợ hiện nay không đủ để nâng cấp, sửa chữa các thiết chế văn hóa. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Tài chính rà soát, đề xuất triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tình hình ngân sách của thành phố gặp nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19, nguồn thu ngân sách vẫn còn hạn chế; đồng thời, phải đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi đã được giao trong dự toán năm. Do vậy, thành phố chưa thể cân đối ngân sách để điều chỉnh nâng mức hỗ trợ cho xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa, văn minh đô thị từ 50 triệu đồng/đơn vị/năm lên 80 triệu đồng/đơn vị/năm.

Bên cạnh đó, năm 2022 là năm đầu thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của thời kỳ ổn định ngân sách mới, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 11/2021/NQ- HĐND ngày 8-12-2021 về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. Trong đó, đã điều chỉnh tăng định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hóa thông tin so với thời kỳ ổn định ngân sách trước (so với Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 9-12-2016 của HĐND thành phố). Ngoài ra, còn quy định thêm tiêu chí bổ sung đối với các quận, huyện có ít đơn vị hành chính và có dân số thấp để hỗ trợ các địa phương có thêm nguồn kinh phí trong việc đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của người dân trên địa bàn.

Do đó, UBND thành phố đã giao UBND quận, huyện chủ động cân đối nguồn ngân sách địa phương để đảm bảo việc duy trì và nâng chất thiết chế hoạt động văn hóa ở cơ sở.

Chia sẻ bài viết