28/06/2020 - 06:13

Đề nghị có biện pháp giúp người dân được tách thửa đất

Cử tri quận Ô Môn đề nghị có biện pháp tháo gỡ giúp người dân được tách thửa đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức quy định do cơ quan có thẩm quyền trước đây cấp. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo hướng xử lý đối với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định (như: không đúng diện tích, mục đích sử dụng đất), trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 4-11-2019 về việc tổ chức kiểm tra, rà soát các trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định trên địa bàn thành phố. Trong kế hoạch đã trình bày các phương thức rà soát và trình tự thực hiện để UBND quận, huyện và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan phối hợp thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, hiện nay, UBND  các quận, huyện đang tiến hành rà soát theo kế hoạch số 158/KH-UBND, sau đó, tổng hợp báo cáo, đề xuất hướng giải quyết.

Chia sẻ bài viết