01/05/2018 - 17:14

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương

(CT)- Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố về những thành tựu quan trọng của TP Cần Thơ từ khi trực thuộc Trung ương đến nay. Qua đó, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018 của Thành ủy. 

Các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, gắn các hoạt động kỷ niệm với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động đợt thi đua cao điểm lao động sáng tạo, thực hiện những công trình, phần việc cụ thể; tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công với nước… thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương đảm bảo thiết thực, hiệu quả, chú trọng nâng cao chất lượng, gắn các hoạt động với giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, địa phương, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết