05/07/2020 - 17:49

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đảng bộ quận Ô Môn sẵn sàng tổ chức Đại hội 

Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ và Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Ô Môn đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tiến hành Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác chuẩn bị ĐH Đảng bộ quận được Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy kiểm tra, đánh giá cao. 

Đồng chí Nguyễn Vũ Phương, Bí thư Quận ủy Ô Môn, báo cáo với Thường trực Thành ủy công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 160-KH/TU của Thành ủy, BTV Quận ủy Ô Môn đã tổ chức quán triệt sâu rộng về ÐH đảng bộ các cấp tiến tới ÐH Ðại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng cho các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên. Ðồng thời, triển khai Quy định số 205-QÐ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Thành ủy thực hiện Quy định số 205-QÐ/TW "Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền"; thành lập các tiểu ban ÐH... Ðến nay, các công việc chuẩn bị ÐH chu đáo, đảm bảo tiến độ. BCH Ðảng bộ khóa XI đã xây dựng xong dự thảo văn kiện, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Ðảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết ÐH Ðảng bộ quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ÐH Ðảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đồng chí Hồ Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HÐND quận, Báo cáo chính trị xây dựng sát thực tế, đánh giá đúng kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và khâu đột phá phù hợp, có tính khả thi cao. Báo cáo kiểm điểm của BCH Ðảng bộ thẳng thắn đánh giá ưu điểm, nhìn nhận khuyết điểm, đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ mới xây dựng thể hiện quyết tâm cao. Dự thảo văn kiện ÐH đã được cán bộ, đảng viên trong quận, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố đóng góp ý kiến, được Thường trực Thành ủy thông qua.

BTV Quận ủy đã xây dựng Ðề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đúng quy trình, quy định. Hồ sơ nhân sự ứng cử cấp ủy được Ban Tổ chức Thành ủy thẩm định lịch sử chính trị và phê duyệt. BTV Quận ủy đã hoàn thành việc rà soát bổ sung (lần thứ 4) quy hoạch BCH Ðảng bộ, BTV Quận ủy và các chức danh chủ chốt quận nhiệm kỳ 2020-2025. Ðồng thời, hoàn chỉnh phương án công tác nhân sự BCH Ðảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 là 42 đồng chí; trong đó, 31 đồng chí tái cử, 10 đồng chí nữ, 4 đồng chí trẻ (dưới 40 tuổi), số dư so với số lượng cần bầu là 5 đồng chí. Nhân sự BTV Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là 13 đồng chí; trong đó, 1 đồng chí nữ, 2 đồng chí trẻ (dưới 40 tuổi), số dư so với số lượng cần bầu là 2 đồng chí. Ðồng chí Nguyễn Vũ Phương, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, khẳng định: "Tất cả các đồng chí được lựa chọn để ÐH bầu vào cấp ủy, BTV Quận ủy khóa mới đều đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo hướng dẫn và quy định của cấp trên".

Theo đồng chí Nguyễn Vũ Phương, cùng với chuẩn bị văn kiện ÐH và nhân sự cấp ủy khóa mới, BTV Quận ủy đã chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện khác để tiến hành ÐH. Ðịa điểm tổ chức ÐH được đầu tư nâng cấp, đảm bảo. Công tác kiểm tra, giám sát nhân sự ứng cử cấp ủy và 244 đại biểu dự ÐH được thực hiện chặt chẽ. Chương trình chi tiết điều hành ÐH đã xây dựng xong. Công tác an ninh trật tự đã được các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch bảo đảm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn; tăng cường kiểm tra, canh gác làm trong sạch địa bàn trước, trong và sau ÐH. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, giúp người dân hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của ÐH Ðảng bộ quận. BTV Quận ủy đã giao các cơ quan, đơn vị tổ chức trưng bày sản phẩm tiêu biểu, mô hình kinh tế hiệu quả tại ÐH để đại biểu tham quan; chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện 10 công trình có ý nghĩa chào mừng ÐH…

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, Trưởng Ðoàn kiểm tra của Thường trực Thành ủy đến làm việc với BTV Quận ủy Ô Môn, đánh giá cao công tác chuẩn bị ÐH của BCH Ðảng bộ, BTV Quận ủy Ô Môn. Ðồng chí lưu ý, BTV Quận ủy Ô Môn tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp các tầng lớp nhân dân biết và hiểu rõ ý nghĩa của ÐH Ðảng bộ quận; chỉ đạo, phát động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị sạch đẹp để chào mừng ÐH. Ðồng thời, chỉ đạo đấu tranh có hiệu quả với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cực đoan nhằm chống phá ÐH…

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết