12/01/2010 - 08:50

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Công tác dân vận là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần ổn định, phát triển bền vững đất nước

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010 do Ban Dân vận Trung ương tổ chức tại Hà Nội, ngày 11-1, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá: “Công tác dân vận đã thực sự góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước”.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những thành tích quan trọng mà các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng trong cả nước đã đạt được trong thời gian qua. Công tác dân vận của hệ thống chính trị đã có những đổi mới và tiến bộ, tạo sự chuyển biến tích cực, đạt được những thành tích quan trọng. Hệ thống dân vận tiếp tục được kiện toàn, nâng cao chất lượng tham mưu, đã chú trọng hướng về cơ sở, gần dân và sát dân hơn. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm trong thực hiện công tác dân vận như: Công tác tham mưu còn hạn chế. Nội dung phương thức tập hợp, vận động quần chúng còn theo nếp cũ, chưa thực sự hấp dẫn. Không ít nơi, do cán bộ chưa nhạy bén, còn nặng về hình thức, hoạt động hành chính nên chưa kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân hoặc những vấn đề bức xúc nảy sinh trong quần chúng để phản ánh và đề xuất kịp thời với Đảng và Nhà nước các chủ trương, chính sách phù hợp nhằm giải quyết lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; chưa chủ động nghiên cứu và dự báo tình hình có thể nảy sinh. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở không ít nơi còn nặng tính hình thức, hiệu quả thấp. Một số cấp ủy đảng chưa thực sự quan tâm đầy đủ sâu sát đến công tác dân vận, chưa cử được những cán bộ có phẩm chất, trình độ năng lực làm công tác vận động quần chúng...

Đề cập đến nhiệm vụ công tác dân vận năm 2010, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là năm đất nước có nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng; năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, là năm Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng, năm thứ tư thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; năm có nhiều thời cơ mới nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, công tác dân vận của Đảng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, làm chuyển biến sâu sắc hơn nữa trong toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng của quần chúng nhân dân và công tác tập hợp, vận động quần chúng; cần tăng cường công tác dân vận của chính quyền, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thiết thực vào việc giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Tổng Bí thư nêu thêm một số gợi ý. Trước hết, phải nhận thức sâu sắc, nhiệm vụ to lớn, bao trùm nhất công tác dân vận của Đảng hiện nay là tập hợp, động viên mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị, tích cực tham gia vào việc xây dựng, phát triển đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác dân vận phải góp phần vào việc thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, chủ động phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế hợp lý; cải thiện môi trường đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; tạo thêm việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hai là, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tại các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang và các địa phương. Sơ kết nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo”, kịp thời rút ra những kinh nghiệm tốt, đẩy mạnh thực hiện phong trào này; tiếp tục đổi mới phương thức vận động, tập hợp quần chúng, triển khai có hiệu quả các hình thức dân vận, hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn, bám dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, nắm chắc tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân, nhất là về những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất, việc làm, thu nhập của nhân dân. Các hoạt động này gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân ở 62 huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn.

Ba là, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đối với công tác dân vận, thấu suốt quan điểm “cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; phát huy mọi nguồn lực sáng tạo và vai trò làm chủ của nhân dân. Công tác dân vận tiếp tục gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng.

Bốn là, tổ chức thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong thời kỳ mới, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của dân vận, mặt trận, các đoàn thể và các hội quần chúng, nhất là khối dân vận xã phường, thị trấn, ban công tác mặt trận, chi đoàn chi hội trong công tác vận động quần chúng. Hệ thống làm công tác dân vận thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo; tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân đối với các cấp chính quyền nhà nước.

Năm là, nắm vững quan điểm công tác vận động quần chúng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, quán triệt tư tưởng “dân là gốc”, đặc biệt chăm lo củng cố tăng cường mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận của Đảng có trách nhiệm rất lớn đến sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư mong các cấp ủy Đảng, chính quyền có nhận thức sâu sắc hơn nữa về công tác dân vận, xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh.

HƯƠNG THỦY-THANH HÒA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết