02/12/2013 - 22:05

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ký chứng thực Hiến pháp sửa đổi

Ngày 2-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp 1992, đã ký chứng thực Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi được thông qua ngày 28-11-2013 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII. Cùng dự lễ ký có Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và đại diện các bộ, ngành trung ương, thành viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý đặc biệt quan trọng, là luật cơ bản, luật gốc của nhà nước, phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn dân tộc, đồng thời định hướng chiến lược cho sự phát triển đất nước trong thời kỳ mới; phúc đáp yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII ban hành Nghị quyết sửa đổi bổ sung Hiến pháp và thành lập Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Quá trình tổng kết, xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 được triển khai rộng khắp tới các cấp, ngành và toàn dân. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị pháp lý, đoàn kết, dân chủ, sâu rộng trong cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở ý kiến của nhân dân, các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và của các đại biểu Quốc hội, Dự thảo được chỉnh lý trình Quốc hội cho ý kiến xem xét tại 3 kỳ họp và thông qua tại kỳ họp thứ 6. Sau nhiều phiên thảo luận, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước CHXHCNVN sửa đổi với tuyệt đại đa số các đại biểu Quốc hội tán thành và bắt đầu có hiệu lực từ 1-1-2014. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định:"Hiến pháp sửa đổi là sản phẩm trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện được ý Đảng đồng thuận với lòng dân. Quốc hội đã thay mặt nhân dân cả nước thực hiện sứ mệnh của mình xây dựng, ban hành Hiến pháp mới. Hiến pháp của thời kỳ đổi mới, toàn diện đất nước. Hiến pháp cũng một lần nữa khẳng định tư tưởng bất diệt của dân tộc Việt Nam là đề cao quyền con người, quyền làm chủ của nhân dân, phản ánh giá trị cao quý, bản chất dân chủ tiến bộ của nhà nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hiến pháp sửa đổi quy định rõ ràng, đầy đủ chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, bảo vệ Tổ quốc, về tổ chức bộ máy nhà nước, về hiệu lực và việc sửa đổi Hiến pháp. Hiến pháp cũng khẳng định mạnh mẽ giá trị bất biến của chủ quyền quốc gia của nhân dân Việt Nam, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của nước CHXHCN Việt Nam".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nhấn mạnh, sứ mệnh lịch sử của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi không chỉ phản ảnh bước tiến mới của đất nước mà còn bảo đảm cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc hơn cho nhà nước và nhân dân trước những thách thức mới của thời đại. Với việc thông qua Hiến pháp, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang, đóng góp vào sứ mạng chung của dân tộc, cùng đất nước bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng một lần nữa trân trọng cảm ơn các bậc cao niên, lão thành Cách mạng, đồng bào, đồng chí cả nước đã tham gia đóng góp xây dựng nên bản Hiến pháp; cảm ơn các thành viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã làm việc hết tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ, khoa học, lắng nghe, thấu hiểu, tiếp thu và chắt lọc tinh hoa trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng nên bản Hiến pháp này.

QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết