05/06/2020 - 20:00

Chấn chỉnh cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội

(CT) - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố vừa có công văn gởi cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc chấn chỉnh cán bộ, đảng viên, nhân viên trong việc sử dụng mạng xã hội.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Luật An ninh mạng; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và các văn bản hướng dẫn của Thành ủy, Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng mạng xã hội gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức và cá nhân.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối vừa quyết định thi hành kỷ luật trường hợp đảng viên sử dụng Zalo cá nhân gửi tin nhắn nói xấu, xúc phạm lãnh đạo, cán bộ cơ quan, gây mất đoàn kết nội bộ.

PV

Chia sẻ bài viết