25/03/2021 - 06:06

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(CT) - Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 17-KH/TU về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, BTV Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), đoàn viên, hội viên và nhân dân thành phố một cách nghiêm túc, khoa học. Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng chương trình hành động của cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV và nghị quyết đại hội Đảng của cấp mình.

Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII.

BTV Thành ủy tổ chức mở rộng trực tuyến Hội nghị toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì tổ chức (từ điểm cầu Trung ương) cho CB chủ chốt thành phố, cán bộ hưu trí thuộc diện Trung ương và Thành ủy quản lý, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học, biên tập viên, phóng viên Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ, từ ngày 27 đến ngày 28-3-2021. Hội nghị này được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và xã, phường, thị trấn. Các địa phương, đơn vị chưa tham gia học tập, quán triệt trực tuyến từ điểm cầu Trung ương, tùy vào tình hình thực tế chủ động tổ chức học tập, quán triệt bằng các hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể ở cơ sở. Thời gian học tập 2 ngày, hoàn thành trong quý II năm 2021. Sau khi nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do cấp ủy đảng các cấp triệu tập, CB, ĐV đều phải viết thu hoạch.

* BTV Thành ủy cũng vừa ban hành Công văn số 123-CV/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9-3-2021, của Bộ Chính trị.

Theo đó, BTV Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, hiệu quả tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân. Việc tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, an toàn.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết