01/04/2010 - 08:44

Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan hành pháp và tư pháp

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Nghị quyết liên tịch ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: ĐỨC TÁM (TTXVN) 

Ngày 31-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Trương Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) Trần Quốc Vượng đã ký Nghị quyết liên tịch về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với TANDTC, VKSNDTC.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Quyền lực Nhà nước ta là thống nhất, tất cả thuộc về nhân dân, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Việc phối hợp công tác vừa là quy định của pháp luật nhưng cũng là truyền thống trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Phối hợp công tác sẽ giúp cho mỗi cơ quan hoàn thành nhiệm vụ của mình, đồng thời góp phần chung vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước; việc phối hợp phải trên cơ sở quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Thủ tướng cho rằng: Phối hợp công tác giữa Chính phủ với TANDTC, VKSNDTC chính là sự phối hợp giữa cơ quan hành pháp và tư pháp, nên có vai trò, vị trí rất quan trọng, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương, pháp luật Nhà nước. Trong những năm qua, Chính phủ và TANDTC, VKSNDTC đã làm tốt công tác này nhưng trước yêu cầu mới của đất nước càng đòi hỏi sự phối hợp phải đồng bộ, chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn. Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với TANDTC, VKSNDTC cũng như ngành Tòa án, Kiểm sát nói chung thực hiện nghiêm túc qui chế; giao Văn phòng Chính phủ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai, thực hiện Quy chế; hàng năm cùng TANDTC, VKSNDTC có sơ kết, đánh giá chung để Quy chế ngày càng hoàn thiện và sự phối hợp ngày càng hiệu quả.

Bày tỏ thống nhất ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình, Viện trưởng VKSNDTC Trần Quốc Vượng khẳng định, ngay sau Lễ ký sẽ thông báo ngay tới các đơn vị chức năng trong ngành và địa phương để triển khai quy chế phối hợp một cách hiệu quả nhất, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, việc phối hợp giữa Chính phủ với TANDTC, VKSNDTC đã được quy định tại Điều 2 Hiến pháp năm 1992, đó là “Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Điều 40 Luật Tổ chức Chính phủ cũng qui định “Trong hoạt động của mình, Chính phủ, các thành viên Chính phủ phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, TANDTC, VKSNDTC, Ủy ban Trung ương MTTQVN...”.

Qui chế phối hợp công tác gồm 3 chương, 17 điều nêu rõ: Chính phủ phối hợp với TANDTC, VKSNDTC trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng pháp luật; phòng chống tội phạm; phổ biến giáo dục pháp luật; trao đổi cung cấp thông tin; đào tạo cán bộ; giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính; xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động của TAND, VKSND ...Theo đó, trước khi trình Chính phủ dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hàng năm, năm năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi đến TANDTC, VKSNDTC tham gia ý kiến. Trong công tác chuẩn bị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chậm nhất là 30 ngày làm việc, trước khi trình Chính phủ, Bộ Tư pháp gửi dự thảo về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm đến TANDTC, VKSNDTC tham gia ý kiến.

Trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để TANDTC, VKSNDTC giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự và các việc khác theo quy định của pháp luật. Chính phủ cũng có trách nhiệm chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với TAND trong công tác xét xử các vụ án hình sự; thu thập chứng cứ trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; tổ chức thi hành các bản án, quyết định của TAND đúng thời hạn và đúng qui định của pháp luật.

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết