05/05/2021 - 20:59

12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm

Theo quy định tại Ðiều 72 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND, trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định thì Ủy ban Bầu cử trình Hội đồng Bầu cử Quốc gia (HÐBCQG) xem xét, quyết định.

Do đặc thù về điều kiện địa lý, công việc, nhiều đơn vị bầu cử trên cả nước đã và sẽ tiến hành bầu cử sớm để cử tri tại các đơn vị này được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình đầy đủ nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, nghiêm túc, đúng luật định. Căn cứ đề nghị của ủy ban bầu cử các địa phương, HÐBCQG đã cho phép một số khu vực bỏ phiếu của 12 tỉnh, thành phố gồm: TP Hải Phòng, TP Cần Thơ và các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Ðịnh, Cà Mau, Ðắk Nông, Hậu Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Bình và Nghệ An được tiến hành bầu cử sớm trước ngày bầu cử đã được Quốc hội quyết định vào chủ nhật ngày 23-5-2021.

Theo Văn bản số 193/VPHÐBCQG-PL của Văn phòng HÐBCQG hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm, để bảo đảm việc tổ chức bầu cử ở các khu vực được tiến hành bỏ phiếu sớm đúng pháp luật, theo chỉ đạo của HÐBCQG yêu cầu các cơ quan, tổ chức ở địa phương quan tâm thực hiện tốt một số công việc. Theo đó, ngay sau khi HÐBCQG có văn bản cho phép thực hiện việc bỏ phiếu sớm, ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức ở địa phương khẩn trương lên kế hoạch, phương án tổ chức việc bỏ phiếu sớm và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử. Các tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu sớm biết về ngày bầu cử sớm đã được HÐBCQG xác định, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương. Các tổ chức phụ trách bầu cử phải rà soát lại toàn bộ các công việc cần thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử, bảo đảm thời gian hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian bỏ phiếu đối với bầu cử sớm thực hiện theo đúng quy định tại Ðiều 71 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND. Việc kiểm phiếu và bảo quản hòm phiếu, phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu sớm được thực hiện như sau: Trong ngày bầu cử, ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, tổ bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu theo đúng quy định tại Mục 1 Chương VIII của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND, các hướng dẫn của HÐBCQG và Thông tư số 01/2021/TT- BNV ngày 11-1-2021 của Bộ Nội vụ; Biên bản kết quả kiểm phiếu ở khu vực bỏ phiếu sớm phải được tổ bầu cử niêm phong, gửi đến các ban bầu cử tương ứng và UBND, ban thường trực ủy ban MTTQVN cấp xã chậm nhất là 3 ngày sau ngày bầu cử sớm. Trường hợp đặc biệt do khoảng cách địa lý cách trở, do thiên tai, mưa bão, lũ lụt,… mà tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu sớm không thể gửi biên bản kết quả kiểm phiếu theo thời hạn nêu trên thì có thể gửi muộn hơn, nhưng chậm nhất là ngày 26-5-2021.

TTXVN

Chia sẻ bài viết