29/09/2020 - 18:11

Ðề nghị nâng cao chất lượng hoạt động thực hành quyền công tố

(tiếp theo kỳ trước)

Trước khi kết thúc điều tra vụ án, Viện kiểm sát phối hợp cơ quan điều tra đánh giá chứng cứ, thống nhất quan điểm xử lý vụ án, hạn chế việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án kết thúc điều tra, Viện kiểm sát được phân công tiến hành rà soát đánh giá chứng cứ, tài liệu đã thu thập, phúc cung bị can trước khi ban hành các quyết định giải quyết vụ án, đảm bảo việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng thời hạn luật định, không bỏ lọt người phạm tội, không làm oan người vô tội.

Trước khi tham gia phiên tòa, kiểm sát viên nghiên cứu kỹ hồ sơ, nắm chắc các nội dung của vụ án, các chứng cứ buộc tội, gỡ tội, chuẩn bị đầy đủ đề cương xét hỏi, luận tội… Tại phiên tòa, kiểm sát viên chủ động xét hỏi, tranh luận để bảo vệ quan điểm truy tố; kiểm soát chặt chẽ, toàn diện hoạt động xét xử và các bản án, quyết định của tòa án; phối hợp với tòa án tổ chức 28 phiên tòa rút kinh nghiệm, 8 phiên tòa “số hóa hồ sơ” và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa nhằm đảm bảo tính thuyết phục trong quá trình tranh tụng.

Nhìn chung, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện; chức năng công tố ngày càng được tăng cường; tỷ lệ giải quyết án hình sự tăng 1,5%; không xảy ra tình trạng quá hạn, gia hạn điều tra, truy tố, xét xử; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn vượt 10%; tỷ lệ truy tố đúng tội danh vượt 5%; không có trường hợp đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm, tòa án tuyên khác tội danh viện kiểm sát truy tố hoặc tuyên bị cáo không phạm tội; tỷ lệ án trả hồ sơ yêu cầu bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng giảm 1,6%, không có trường hợp trả hồ sơ do vi phạm thủ tục tố tụng.

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có chuyển biến rõ rệt và đạt kết quả cao, kịp thời phát hiện hành vi và ban hành 15 kiến nghị yêu cầu khắc phục, các kiến nghị của viện kiểm sát đều có căn cứ và đúng pháp luật, được các cơ quan tư pháp chấp nhận khắc phục đạt tỷ lệ 100%.

Chia sẻ bài viết