30/08/2023 - 18:52

Ðề nghị có chế độ đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ y, bác sĩ

Cử tri huyện Cờ Ðỏ đề nghị thành phố quan tâm tăng cường nhân lực và có chế độ đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ y, bác sĩ. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hiện nay, thành phố có 29 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế. Riêng huyện Cờ Ðỏ có Bệnh viện Quân dân y và Trung tâm Y tế huyện Cờ Ðỏ. Nguồn nhân lực tại các đơn vị luôn được quan tâm, có kế hoạch đào tạo, như: đào tạo sau đại học, đào tạo chuyên khoa và chuyển giao kỹ thuật, đào tạo liên tục, đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị chuyên môn, đào tạo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế…

Số lượng người làm việc tại các trạm y tế thuộc trung tâm y tế quận, huyện thực hiện theo Thông tư số 03/2023/TT-BYT ngày 17-2-2023 của Bộ Y tế; trong đó, định mức số người làm việc của trạm y tế xã là 5 người/trạm và điều chỉnh theo dân số đối với trạm y tế xã ở vùng I và vùng II trên 6.000 dân, nếu tăng từ 2.000-3.000 dân thì thêm 1 người làm việc.

Ngày 15-2-2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2023/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NÐ-CP của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập; tăng mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% áp dụng với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng, làm chuyên môn y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, trung tâm y tế quận, huyện... Qua đó, góp phần hỗ trợ tinh thần và vật chất, giúp viên chức an tâm công tác, gắn bó với y tế cơ sở, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở.

Chia sẻ bài viết