28/11/2021 - 21:06

Xuất bản 3 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

NXB Chính trị Quốc gia Sự thật vừa giới thiệu đến độc giả 3 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là “Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”, “Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới”, “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Hai cuốn sách “Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” và “Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới” tuyển chọn 180 bài phát biểu, bài viết, bài nói, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện chúc mừng quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian từ tháng 1-2018 đến tháng 4-2021. Nội dung được sắp xếp theo 4 chủ đề. 

Đầu tiên là “Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, Tổng Bí thư nhấn mạnh tiếp tục quán triệt đầy đủ, đúng đắn, sâu sắc hơn nữa những quan điểm, chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội để nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp tình hình thực tiễn đất nước, từng địa phương, bộ, ngành, lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, nêu rõ các mục tiêu phát triển tổng quát trong giai đoạn tiếp theo để phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng chủ nghĩa xã hội (CNXH). 

Kế tiếp là “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Trong nhiều bài phát biểu, bài viết, Tổng Bí thư đều chỉ rõ: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị luôn được đặc biệt chú trọng, được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đảng ta luôn nhận thức rõ, xây dựng Đảng nhằm làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sáng suốt, không bi quan, dao động, không chủ quan, tự mãn. Chỉnh đốn Đảng là nhằm khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, làm cho Đảng xứng đáng là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước, củng cố, tăng cường hơn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” cho thấy Tổng Bí thư luôn quan tâm, nhấn mạnh vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn xác định “đoàn kết” là giá trị cốt lõi và “đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đó cũng là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng ta, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta.

Cuối cùng, “Chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế” gồm những thông điệp, bài phát biểu của Tổng Bí thư tại các hội nghị khu vực và quốc tế mà Việt Nam chủ trì tổ chức hoặc tham gia; các thư, điện mừng gửi lãnh đạo các Đảng, Nhà nước mà Việt Nam có quan hệ ngoại giao thể hiện tinh thần chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế sâu rộng của Đảng và Nhà nước ta.

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” đăng toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phần thứ hai “Dư luận trong nước” gồm tuyển chọn bài viết của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, quản lý, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong nước thể hiện sự đồng thuận, hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư. Nội dung bài viết của các tác giả đã cụ thể hóa, làm phong phú thêm những luận điểm trong bài viết của Tổng Bí thư bằng thực tiễn vô cùng phong phú, sinh động ở khắp các lĩnh vực, các vùng, miền của Tổ quốc. Phần thứ ba “Dư luận quốc tế” gồm 50 bài trao đổi, phỏng vấn, thư, bài viết của các chính đảng, các đồng chí, bạn bè quốc tế, các học giả, nhà nghiên cứu, nhà báo… về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết