10/12/2017 - 16:02

Đồng chí Trương Kim Khuyên, Bí thư thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền:

Tự phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Với quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức học tập, quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nhằm đấu tranh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đây là vấn đề “hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách”, là cuộc đấu tranh để làm trong sạch nội bộ, không chỉ một ngày, một bữa mà phải “kiên trì, kiên quyết” và thực hiện song hành với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Trước hết là học tập và làm theo quan điểm của Bác về đạo đức cách mạng. Đó là tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả. Hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người. Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội... 

Tiếp đó là học tập phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phải dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương…

Khi thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cán bộ, đảng viên dễ dàng nhận diện được những biểu hiện “cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, vụ lợi…” hoặc “nói một đường, làm một nẻo”… để đấu tranh, phòng chống. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta.

Do đó, cán bộ đảng viên chúng ta phải luôn nghiên cứu, học hỏi để thấm nhuần quan điểm, đạo đức, phong cách của Bác, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; phải chọn lọc thông tin (nhất là thông tin trên mạng xã hội) và đặc biệt là sáng suốt nhìn nhận để phân biệt, để nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thanh Thy (ghi)

Chia sẻ bài viết