31/05/2012 - 22:13

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

Trình một số dự án luật

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, sáng 31-5, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe các Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra các dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật điện lực; Luật dự trữ quốc gia; Luật hợp tác xã (sửa đổi); Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư. Đây là những dự án Luật được lấy ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII.

Theo Tờ trình của Chính phủ, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực được sửa đổi, bổ sung các quy định về: quy hoạch phát triển điện lực; bỏ việc lập quy hoạch phát triển điện lực huyện/quận/thị xã và thành phố thuộc tỉnh; Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lập cho từng giai đoạn 10 năm và có định hướng cho 10 năm tiếp theo; Giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; Quy định về giá điện và các loại phí. Dự thảo luật sửa đổi bổ sung các quy định về: Loại hình hoạt động điện lực và trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực đối với từng loại hình hoạt động điện lực; một số nội dung quy định về giá bán lẻ điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo nơi không nối lưới điện quốc gia mà việc đầu tư không có hiệu quả kinh tế; một số nội dung về điều tiết điện lực và quy định Thanh tra chuyên ngành điện lực được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra...

Theo Tờ trình của Chính phủ, dự án Luật dự trữ quốc gia (DTQG) gồm 7 chương 63 điều, kế thừa các mục tiêu nêu tại Pháp lệnh dự trữ quốc gia đã thực hiện trong 8 năm qua, gồm: đáp ứng những yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng, an ninh; tham gia bình ổn thị trường và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất bức thiết khác của Nhà nước và bổ sung mục tiêu sử dụng nguồn lực DTQG góp phần bảo đảm an sinh xã hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Theo Tờ trình của Chính phủ, Luật hợp tác xã (sửa đổi) gồm 9 chương, 66 Điều (bỏ chương Thi đua khen thưởng trong Luật Hợp tác xã năm 2003). Luật nhằm xây dựng khung pháp luật cơ bản phù hợp với bản chất của tổ chức hợp tác xã (HTX); thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng; khắc phục các hạn chế, tiếp thu tối đa những quy định còn phù hợp của Luật HTX năm 2003; xây dựng khung pháp luật cơ bản trên cơ sở tổng kết thực tiễn phát triển HTX ở nước ta, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế phù hợp với thực tế của Việt Nam.

Theo Tờ trình của Chính phủ, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế dự kiến sửa đổi, bổ sung 33 Điều (trong tổng số 120 Điều của Luật hiện hành), liên quan đến ba nhóm vấn đề với 22 nội dung, gồm: Nhóm vấn đề về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế; Nhóm vấn đề phục vụ mục tiêu cải cách - hiện đại hóa và hội nhập, phù hợp thông lệ quốc tế; Nhóm vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý thuế để phù hợp với thực tế và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm chống thất thu ngân sách, giảm nợ đọng thuế...

Theo Tờ trình của Chính phủ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư sửa đổi 28 điều, bổ sung 2 điều và bỏ 3 điều, tập trung vào một số vấn đề: tiêu chuẩn trở thành luật sư, điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư; quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; địa vị pháp lý, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn luật sư, Liên đoàn luật sư Việt Nam; nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư, phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; điều kiện và phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài, bảo đảm phù hợp với các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba, chiều 31-5, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Theo báo cáo giải trình, chỉnh lý, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày, dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã được chỉnh lý theo hướng chỉ tập trung quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra có liên quan trực tiếp tới vận hành hồ chứa, các công trình ngăn mặn, việc thăm dò, khai thác nước dưới đất... Việc phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại của lũ, lụt, nước biển dâng, mưa đá, mưa axít và các tác hại thiên tai khác do nước gây ra được thực hiện theo quy định của pháp luật về đê điều, phòng, chống lụt, bão và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật bao gồm cả nước biển vùng nội thủy, lãnh hải thuộc chủ quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Tuy nhiên, vẫn còn có những ý kiến khác nhau về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, vấn đề quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước cũng như tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Nhiều nội dung khác về các hành vi cấm, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước... cũng đã được các đại biểu quan tâm thảo luận.

PHÚC HẰNG-CHU THANH VÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết