23/11/2011 - 08:24

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Tiếp tục đổi mới, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ

(TTXVN)- Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa và năm 2011, sáng 22-11, các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban Đảng, bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: VNA 

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và các cán bộ chủ chốt của Ban đã báo cáo, trao đổi về tình hình, kết quả công tác năm 2011, một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng. Từ Đại hội XI của Đảng đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan, chủ động, tích cực, quyết liệt trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo những chuyển biến tích cực và khí thế mới trong công tác xây dựng Đảng. Ban đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, phục vụ và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; ban hành Kế hoạch thực hiện một số đề án trọng tâm về công tác tổ chức, cán bộ trong năm 2011 - 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm của các năm tiếp theo.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của Ban Tổ chức Trung ương trong hệ thống các cơ quan tham mưu của Đảng. Ban Tổ chức Trung ương có chức năng tham mưu cho Trung ương về những chủ trương và các chính sách lớn về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị; đồng thời là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương, góp phần bảo đảm cho Đảng luôn luôn trong sạch, vững mạnh về tổ chức. Tổng Bí thư chỉ rõ: Xây dựng Đảng là xây dựng về tổ chức và con người, là nhiệm vụ then chốt đảm bảo thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ chính trị trong mỗi giai đoạn cách mạng. Nói đến công tác tổ chức là nói đến nguyên tắc, hệ thống tổ chức bộ máy, biên chế, cơ chế, quy chế, phương thức, lề lối làm việc; quan hệ phối hợp giữa các bộ phận trong hệ thống và phối hợp trong ngành tổ chức. Nói đến cán bộ là nói đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đánh giá, lựa chọn, bố trí, sắp xếp cán bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ. Đây là một công tác rất hệ trọng, phức tạp và nhạy cảm. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, công việc của Ban Tổ chức Trung ương là then chốt của then chốt. Tổng Bí thư đề nghị: Ban Tổ chức Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới công tác tổ chức cán bộ; thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng định hướng đào tạo, bồi dưỡng bố trí, luân chuyển cán bộ; tích cực chuẩn bị quy hoạch cán bộ; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, đổi mới quy trình làm công tác cán bộ, khắc phục tính hình thức và những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ, tình trạng chạy chức chạy quyền, lợi dụng mối quan hệ thân quen, lợi ích nhóm... Ban Tổ chức Trung ương tích cực chuẩn bị công tác nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ tới; tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ; phối hợp chặt chẽ, nền nếp hơn với các cơ quan hữu quan; đổi mới tổ chức, kiện toàn, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ; mạnh dạn đổi mới cơ chế, cách thức, lề lối, phương pháp làm việc khoa học chặt chẽ, sâu sát thực tiễn, tham mưu đắc lực cho Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Mỗi cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ phải rèn luyện phẩm chất đạo đức, công tâm, khách quan, dũng cảm bảo vệ chân lý, lẽ phải dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh, không bị cám dỗ vật chất, không bị chi phối về tình cảm cá nhân...

Chia sẻ bài viết