06/01/2020 - 22:15

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 2020, tổ chức sáng 6-1 tại Hà Nội. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy đảng và lãnh đạo chính quyền các cấp ngày càng quan tâm thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức. Các phong trào được triển khai bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Công tác khen thưởng đã góp phần động viên, cổ vũ kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành tích tiêu biểu, xuất sắc; khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, khen thưởng thông qua phát hiện các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua có sự chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014, Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương phát động nhiều phong trào thi đua như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… được các cấp, ngành và các tầng lớp nhân nhân đồng lòng hưởng ứng.

Thay mặt lãnh đạo Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhận định, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong những năm qua có sự đóng góp quan trọng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Phó Chủ tịch nước đề nghị ngành thi đua, khen thưởng phát huy kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần có định hướng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để phong trào thi đua và công tác khen thưởng đạt hiệu quả thiết thực, thực sự trở thành động lực cách mạng to lớn, thúc đẩy việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước.

Diệp Trương

Chia sẻ bài viết