06/06/2012 - 22:24

KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Thảo luận tại tổ về Luật Luật sư, Luật Điện lực và Luật Hợp tác xã

(TTXVN)- Tiếp tục kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, sáng 6-6, các đại biểu thảo luận tại tổ về hai dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Luật sư và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Đa số các đại biểu nhất trí với sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật luật sư. Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật Luật sư. Sau 5 năm thi hành, Luật Luật sư đã thực sự đi vào cuộc sống và mang lại nhiều kết quả. Về cơ bản, các quy định của Luật Luật sư là đúng hướng và đa phần vẫn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, có nhiều quy định tiếp cận với thông lệ hành nghề luật sư quốc tế. Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động luật sư ở nước ta vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung về cơ bản đã bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển về số lượng và chất lượng của đội ngũ luật sư Việt Nam. Đa số các đại biểu đều cho rằng quy định được miễn đào tạo nghề luật sư trong Dự án luật còn quá rộng, nhiều chức danh chưa rõ ràng. Nhiều đại biểu tán thành với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội là: với người đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên (kể cả thẩm phán, kiểm sát viên sơ cấp) cần giữ như quy định hiện hành. Các chức danh khác (không phải là chức danh tố tụng) cần cân nhắc quy định bắt buộc phải qua một thời gian đào tạo nghề luật sư và tập sự hành nghề luật sư nhất định mới được xét cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Công chứng viên, Chấp hành viên, Thừa phát lại không nên đưa vào diện được miễn đào tạo nghề luật sư vì họ chưa được đào tạo nghề tiến hành tố tụng.

Về Luật Điện lực, đa số các đại biểu đều nhất trí với sự cần thiết cần sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực đã được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 3-12-2004, có hiệu lực từ ngày 1-7-2005. Việc thi hành Luật trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước. Tuy nhiên, qua gần 7 năm việc thực hiện, Luật Điện lực đã bộc lộ không ít những bất cập, khó khăn, vướng mắc, một số quy định không còn phù hợp với phương thức quản lý, điều hành của ngành điện trong điều kiện hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới cũng như tiến trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước.

Các đại biểu cho rằng việc sửa đổi Luật Điện lực hiện hành phù hợp với quan điểm đẩy mạnh phát triển hạ tầng cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; cơ bản thể chế hóa được đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước. Về chính sách giá điện, đa số các đại biểu tán thành với quy định “giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước”.

Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội làm việc tại tổ thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Qua thảo luận, các đại biểu Quốc hội đánh giá Luật Hợp tác xã năm 2003 đã có đóng góp đáng kể trong việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần vào việc hoàn thiện quan hệ sản xuất và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên qua quá trình thực hiện Luật cũng đã bộc lộ những bất cập, hạn chế nhất định.

Đa số các ý kiến của các đại biểu đều bày tỏ tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Hợp tác xã, để làm rõ bản chất tổ chức hợp tác xã và lợi ích của thành viên tham gia hợp tác xã, góp phần hiện thực hóa chủ trương về kết hợp “bốn nhà” trong nông nghiệp; bảo đảm hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác xã phát triển lành mạnh, bền vững đúng với bản chất và mục đích thành lập, tránh lạm dụng hỗ trợ của Nhà nước; thực hiện quản lý nhà nước về hợp tác xã có hiệu quả, từ đó góp phần định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường ở nước ta.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội cũng cho ý kiến về các nội dung: nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; quy định góp vốn của thành viên hợp tác xã; phân phối thu nhập; quy định hợp tác xã được góp vốn, mua cổ phần, thành lập công ty...

Chia sẻ bài viết