21/11/2011 - 14:27

HUYỆN ỦY THỚI LAI

Tập trung lãnh đạo đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy Thới Lai đã tập trung lãnh đạo, đề ra những chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015 vào cuộc sống. Để tạo sự chuyển biến đồng bộ trên các lĩnh vực, Huyện ủy chú trọng xây dựng hệ thống chính trị (HTCT) vững mạnh. Từ đó, phát huy vai trò chủ động sáng tạo của các cấp, các ngành, các đoàn thể, địa phương ra sức lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra hàng năm.

* Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở

Chợ Bà Đầm, xã Trường Xuân được đầu tư chỉnh trang, nâng cấp tạo thuận lợi cho người dân mua bán, góp phần nâng cao giá trị thương mại - dịch vụ của huyện Thới Lai. 

Theo đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch, Bí thư Huyện ủy Thới Lai, cuối năm 2010, qua kiểm tra, nắm tình hình, Huyện ủy nhận thấy hoạt động của chi bộ, đoàn thể ở một số ấp còn hạn chế. Nhất là chất lượng sinh hoạt lệ ở một số chi bộ chưa cao, chưa thể hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo; việc cụ thể hóa nghị quyết cấp trên cũng chưa sát với tình hình thực tế; một số đồng chí chưa phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên... Nhằm xây dựng HTCT vững mạnh theo Nghị quyết ĐHĐB Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra, đầu năm 2011, Huyện ủy Thới Lai đã triển khai Đề án số 02-ĐA/HU của Huyện ủy về “Nâng cao chất lượng HTCT và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở xã, thị trấn, ấp đến năm 2015” (ĐA02 của Huyện ủy). Theo đó, Huyện ủy đã phân công 77 đồng chí là Huyện ủy viên, trưởng, phó các ban, ngành, MTTQ về các đoàn thể huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện 108 ấp của các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, đảng ủy các xã thị trấn cũng phân công các Đảng ủy viên chỉ đạo các ấp. Được sự giúp đỡ của đội ngũ cán bộ huyện, cán bộ xã, đến nay nhiều ấp đã có sự chuyển biến, tiến bộ rõ nét.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hoa Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trường Xuân, đảng bộ xã có 16 chi bộ trực thuộc, trong đó có 8 chi bộ ấp. Năm 2010, chất lượng, nội dung sinh hoạt của một số chi bộ ấp chưa đạt, việc xây dựng nghị quyết chưa sát với tình hình thực tế, chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, trong sinh hoạt chưa chú trọng nhiều đến công tác tự phê bình và phê bình, một số ấp thiếu chức danh các đoàn thể. Từ thực tế trên, dẫn đến chất lượng công tác xây dựng HTCT và thực hiện các phong trào ở ấp chưa cao. Đầu năm 2011, trên cơ sở ĐA02 của Huyện ủy Thới Lai, huyện đã phân công 8 cán bộ huyện xuống phụ trách chỉ đạo toàn diện 8 ấp của xã; Đảng ủy xã phân công 8 đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chỉ đạo toàn diện 8 ấp. Hầu hết cán bộ huyện, xã được phân công đều bám sát địa bàn ấp, dự sinh hoạt lệ với các chi bộ. Từ đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn ấp; định hướng, xây dựng nghị quyết lãnh đạo hàng tháng sát với yêu cầu nhiệm vụ và phối hợp rà soát bổ sung đầy đủ các chức danh đoàn thể còn thiếu ở ấp. Khi đề ra nghị quyết, có phân công, giao việc cho từng đảng viên phụ trách từng mặt công tác. Đồng thời, cán bộ chỉ đạo được phân công phụ trách các ấp cũng đã hướng dẫn Ban Nhân dân, các đoàn thể ấp cách xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của chi bộ. Nhờ vậy, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ được tăng cường; tinh thần, trách nhiệm và tính tiền phong gương mẫu của đảng viên được phát huy. Điển hình như việc lãnh đạo nâng cấp tuyến lộ giao thông nông thôn kinh Tô Ma dài 5.000 mét ở ấp Trường Khương, xã Trường Xuân vừa qua, các đảng viên trong chi bộ và cán bộ ấp đều gương mẫu, nhiệt tình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Các đảng viên, cán bộ ấp đi đầu trong việc di dời vật kiến trúc, hiến đất và đóng góp 60% kinh phí làm lộ, nên tuyến đường đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Không chỉ xã Trường Xuân, qua thực hiện ĐA02 của Huyện ủy, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở của huyện Thới Lai đã được nâng lên. Qua phân loại chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2011, có trên 90% chi bộ ấp đạt trong sạch vững mạnh (tăng hơn 10% so với năm 2010), có 97% đảng viên sinh hoạt tại chi bộ ấp hoàn thành tốt nhiệm vụ (tăng hơn 5% so với năm 2010). Hệ thống mặt trận, các đoàn thể của các ấp từng bước đổi mới hoạt động, thực hiện có hiệu quả các phong trào, nhiệm vụ, từ đó hầu hết đạt danh hiệu vững mạnh.

* Lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế

Nhờ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của HTCT nên việc lãnh đạo, điều hành đẩy mạnh phát triển kinh tế của địa phương cũng chuyển biến tích cực. Năm 2011, dù gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện Thới Lai đạt 11,65%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 18,6 triệu đồng/ năm. Đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch, Bí thư Huyện ủy, khẳng định: “ Kết quả trên là nhờ Huyện ủy đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo phát huy được tiềm năng, thế mạnh về sự ủng hộ của nhân dân trên địa bàn”. Theo đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch, dựa vào định hướng phát triển mà Nghị quyết ĐHĐB đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra, ngay từ đầu năm 2011, Huyện ủy Thới Lai đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp như: đẩy mạnh vận động nhân dân đưa giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất trên 70% diện tích; quan tâm nạo vét kinh mương thủy lợi tạo nguồn và thủy lợi nội đồng; xuống giống đúng thời vụ; đẩy mạnh cải tạo vườn tạp... Nhờ vậy, kinh tế nông nghiệp huyện Thới Lai có bước phát triển toàn diện hơn. Kết quả, năm 2011 toàn huyện đã sản xuất được 56.749 ha lúa, sản lượng đạt 338.475 tấn, đạt 116,72% kế hoạch, cải tạo được thêm được 522,7 ha vườn tạp để trồng cây ăn trái chất lượng cao. Song song đó, Huyện ủy chỉ đạo các ban, ngành chức năng của huyện và các xã, thị trấn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các hộ tiểu thương sản xuất kinh doanh; tập trung đầu tư nâng cấp và chỉnh trang nhiều chợ trên địa bàn như: chợ trung tâm thị trấn Thới Lai, chợ Bà Đầm, chợ Ba Mít, chợ Bảy Ngàn và phối hợp duy tu, bảo dưỡng nhiều trạm điện trên địa bàn bảo đảm cung cấp đủ nguồn điện phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Nhờ đó, năm 2011, giá trị thương mại và dịch vụ của huyện thực hiện được hơn 928 tỉ đồng, đạt 106% kế hoạch; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 540,49 tỉ đồng, đạt 101,5% kế hoạch... Kinh tế tiếp tục có bước phát triển khá đã giúp huyện thu ngân sách được hơn 53,59 tỉ đồng, đạt 107,2% kế hoạch, qua đó giúp huyện huy động sức đóng góp của nhân dân có hiệu quả để triển khai xây dựng nhiều công trình kết cấu hạ tầng, làm cho diện mạo của địa phương ngày càng đổi mới.

Với quyết tâm phát huy những kết quả đạt được trong năm 2011, đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch, Bí thư Huyện ủy Thới Lai cho biết: “Năm 2012, Huyện ủy sẽ đề ra chủ trương, các giải pháp tiếp tục lãnh đạo xây dựng HTCT cơ sở vững mạnh toàn diện, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của năm 2012. Trong đó, phấn đấu lãnh đạo đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12-13%; triển khai có hiệu quả mô hình “cánh đồng mẫu” theo chủ trương của thành phố, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người đạt 20-22 triệu đồng/năm, sản lượng lúa đạt từ 340-350 ngàn tấn, giá trị thương mại - dịch vụ đạt 1.200 tỉ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 700 tỉ đồng...”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết