22/06/2009 - 09:47

Tăng cường mối quan hệ nông dân - doanh nhân ở Việt Nam hiện nay

Quan hệ giữa nông dân và doanh nhân còn được biểu hiện ngay trong cơ cấu của hai giai tầng xã hội này: một bộ phận doanh nhân Việt Nam xuất thân từ nông dân. Nguồn bổ sung lực lượng này đang phát triển và mở rộng, tạo thành xu hướng doanh nhân hóa nông dân - hướng phấn đấu của nông dân, để trở thành doanh nhân nông nghiệp, chủ trang trại, đồn điền... Mặt khác, một bộ phận không nhỏ nông dân đã “chuyển hóa “ thành công nhân và được đặt dưới sự quản lý của doanh nhân  - với tư cách là người  quản lý lao động.

* ThS. VŨ TIẾN DŨNG Đại học Xây dựng

Chia sẻ bài viết