23/04/2022 - 10:24

Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ: Đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn 

Từ năm 2000, WIPO- Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đã chọn ngày 26-4 hằng năm là Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới để tìm hiểu về vai trò của Sở hữu trí tuệ trong thúc đẩy hoạt động đổi mới và sáng tạo. Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 có chủ đề: “Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ: Đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn” nhằm tôn vinh những đổi mới và sáng tạo do thanh niên dẫn dắt.

Chia sẻ bài viết