22/07/2008 - 23:26

Đồng chí trương tấn sang - Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư:

Sách lý luận, chính trị của Đảng phải phổ cập tới đảng viên, quần chúng, đặc biệt là lớp trẻ

Phát biểu với cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tại buổi làm việc ngày 22-7, đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực ban Bí thư khẳng định: Sách lý luận, chính trị, pháp luật của Đảng, Nhà nước là vũ khí sắc bén trên trận địa tư tưởng, giúp cho đảng viên, nhân dân ta loại trừ các quan điểm phản động của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác biên tập, xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật phải đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, là: chủ động hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời đổi mới hình thức phát hành để phổ cập sách tới cơ sở đảng, đảng viên, quần chúng nhân dân; đặc biệt là lớp trẻ và kiều bào ta ở nước ngoài...

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, tiền thân là NXB Sự thật có truyền thống lịch sử rất vẻ vang, qua 63 năm xây dựng và trưởng thành đã được Đảng, Nhà nước phong tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng; trong giai đoạn mới của cách mạng, đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ biên tập, xuất bản, phát hành cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên phải được chú trọng, thực hiện thường xuyên, để thực hiện tốt mục tiêu của Trung ương là phổ cập sách lý luận, chính trị, pháp luật tới cơ sở đảng, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trước mắt, hoàn thành đề án “Sắp xếp các cơ quan xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật...để báo cáo Ban Bí thư; nghiên cứu, triển khai thí điểm mô hình: tủ sách lý luận, chính trị cho cán bộ lãnh đạo; cơ sở đảng; khu công nghiệp tập trung; trường đại học, trường dạy nghề; mở rộng hợp tác quốc tế về biên tập, xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, pháp luật... phối hợp với cơ quan chức năng đưa sách của Đảng, Nhà nước ta tới kiều bào ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế.

HỒNG QUÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết