11/04/2013 - 22:42

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Rà soát các chính sách, đảm bảo hiệu quả đầu tư cho vùng dân tộc và miền núi

Ngày 11-4, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá và triển khai thực hiện chính sách vùng dân tộc và miền núi. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đồng chủ trì Hội nghị.

Vùng dân tộc và miền núi chiếm gần 3/4 diện tích tự nhiên của đất nước, là địa bàn sinh sống của 54 dân tộc Việt Nam, trong đó có 53 dân tộc thiểu số với gần 12,3 triệu người, chiếm 14,27% dân số cả nước. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách cho vùng dân tộc và miền núi, hình thành hệ thống chính sách ngày càng toàn diện và đồng bộ với nguồn lực đầu tư ngày một nhiều hơn, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào.

Theo Ủy ban Dân tộc, trong giai đoạn 2006 - 2012, các chính sách đối với địa bàn vùng dân tộc và miền núi được thể chế hóa qua gần 160 văn bản quy phạm pháp luật gồm 14 Nghị định của Chính phủ; 40 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 27 văn bản phê duyệt các đề án… Ngoài ra, trên cơ sở tình hình thực tế, các địa phương đã chủ động xây dựng và ban hành nhiều chính sách thực hiện trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi. Tiếp theo Chương trình 135 giai đoạn I, chính sách trong giai đoạn 2006 - 2012 đã tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất của vùng dân tộc và miền núi, tạo đà cho khu vực này phát triển, như: đầu tư cơ sở hạ tầng các xã thôn bản đặc biệt khó khăn; Chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững của 62 huyện nghèo; chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất; chính sách đầu tư hỗ trợ định canh định cư;… Trong giai đoạn 2006 - 2012 ngân sách nhà nước đã bố trí cho các chương trình, chính sách vùng dân tộc và miền núi với tổng kinh phí trên 54.770 tỉ đồng.

Với đường lối đúng đắn của Đảng, chính sách của Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các Bộ, ngành ở Trung ương, các cấp ở địa phương và với sự nỗ lực vươn lên của đồng bào, kết quả đã làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn vùng dân tộc và miền núi. Sản xuất một số vùng đã có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm, cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển.

Mặc dù đạt được những kết quả đáng khích lệ, song vùng đồng bào dân tộc và miền núi vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc và miền núi cao nhất cả nước (khu vực miền núi Tây Bắc năm 2012 là: 28,55%, miền núi Đông Bắc 17,39%; Tây Nguyên 15,58%; các tỉnh Bắc Trung bộ 15,01% trong khi tỷ lệ hộ nghèo cả nước là 9,64%). Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng tuy đã được đầu tư, song vẫn còn yếu và thiếu, thường xuyên chịu sự tàn phá của thiên tai, bão lũ.

Thảo luận tại Hội nghị, lãnh đạo các địa phương đánh giá những mặt đạt được, những tồn tại còn hạn chế trong việc triển khai chính sách vùng dân tộc và miền núi, đồng thời đề xuất việc bổ sung, sửa đổi các chính sách về kinh phí hỗ trợ cho công tác di dân, tái định cư, đào tạo cán bộ và dạy nghề cho đồng bào dân tộc…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, vùng dân tộc và miền núi có vị trí đặc biệt quan trọng đối với đất nước cả về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng,... Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực để thúc đẩy vùng dân tộc và miền núi phát triển nhanh và bền vững.

Những năm vừa qua, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức , song dưới sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng tâm nhất trí của toàn dân, nước ta đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đã quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách đối với vùng dân tộc và miền núi.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, vùng đồng bào dân tộc và miền núi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, trong đó nổi lên là tỷ lệ hộ nghèo còn cao, khoảng cách phát triển với vùng đồng bằng còn chênh lệch; hệ thống cơ sở hạ tầng tuy đã được đầu tư nhưng vẫn còn yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển đối với vùng dân tộc và miền núi, coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm từng bước thu hẹp chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, đề xuất các cơ chế, chính sách đối với vùng dân tộc và miền núi cho phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời nghiên cứu, đổi mới cơ chế, biện pháp tổ chức thực hiện để nâng cao hiệu quả của chính sách dân tộc và miền núi.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tập trung mạnh vào xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc và miền núi theo hướng nhanh hơn và bền vững hơn. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo cả về trước mắt và lâu dài; hết sức tránh tình trạng tái nghèo; kịp thời hỗ trợ đồng bào, không để hộ đồng bào nào bị thiếu đói trong vùng bị thiên tai, lũ lụt hay trong mùa giáp hạt. Cần hỗ trợ, tạo các điều kiện thuận lợi cho đồng bào phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng gia trồng trọt, chăn nuôi nhằm nâng cao mức sống. Cùng với đó, tạo điều kiện hỗ trợ đồng bào gắn bó với rừng, bảo vệ rừng, làm giàu từ rừng...

Thiện Thuật-Khiếu Tư (TTXVN)

Chia sẻ bài viết