22/12/2007 - 23:30

Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008 (Quận Bình Thủy)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ mười một)

2. Quận Bình Thủy
(Xem tiếp)

(Xem tiếp)

Chia sẻ bài viết