08/05/2020 - 19:40

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư:

Phát huy sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc 

(CT)- Sáng 8-5, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Thành ủy tuyên dương, khen thưởng.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 68 điểm cầu trong cả nước. Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và chủ trì hội thảo.

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, dự tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy Cần Thơ.

Các tham luận, thảo luận tại Hội thảo đã làm rõ, sâu sắc hơn những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và nhân loại; làm rõ hơn Tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng của Người về đường lối phát triển đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục khẳng định tấm gương, hình ảnh của vị lãnh tụ thiên tài sáng lập và rèn luyện Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Khẳng định mạnh mẽ giá trị to lớn và trường tồn của di sản vô giá Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta: nền tảng Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm rõ hơn sự sáng tạo bổ sung, phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là quá trình đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Làm rõ hơn thành tựu của công cuộc đổi mới, bảo vệ đất nước, từ đó khẳng định sự lãnh đạo của Đảng ta trên nền tảng Tư tưởng Hồ Chí Minh là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh…  

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: Sau 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, vị thế của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, tạo ra tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta đã vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết