21/01/2018 - 16:11

Chi bộ Mặt trận - Hội Người cao tuổi huyện Thới Lai

Nhiều chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, Chi bộ Mặt trận – Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Thới Lai đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, quán triệt, cam kết thực hiện tốt các nội dung của NQTW4. Nhờ đó, các mặt công tác ngày càng hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Thới Lai tổ chức tọa đàm nâng cao vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Ảnh: Ngọc QuyênBan Thường trực UBMTTQVN huyện Thới Lai tổ chức tọa đàm nâng cao vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Ảnh: Ngọc Quyên

Đồng chí Cao Thanh Long, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thới Lai, cho biết: “Do là Chi bộ ghép, các hoạt động độc lập nên đòi hỏi người lãnh đạo phải nắm vững các hoạt động của từng cơ quan để lãnh đạo, chỉ đạo và phải tạo được sự đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên ở từng đơn vị thành một khối thống nhất, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Để thực hiện có hiệu quả NQTW4, Chi ủy tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nội dung nghị quyết; viết bài thu hoạch nghiêm túc. Đồng thời, viết cam kết thực hiện nghị quyết, Quy định số 55-CT/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của đảng viên và nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... 

Thực hiện NQTW4, Chi ủy tập trung nhiều giải pháp khắc phục hạn chế nên hiệu quả công tác của 2 cơ quan được nâng lên. Đảng viên Nguyễn Thị Hồng Ngự, cán bộ văn phòng UBMTTQVN huyện, nói: “Cam kết thực hiện NQTW4, tôi luôn gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Tôi cũng sắp xếp công việc khoa học, cập nhật thông tin để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; mạnh dạn phát biểu đóng góp ý kiến, xây dựng đơn vị”... Còn theo đảng viên Nguyễn Thanh Xuân, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT huyện Thới Lai, qua thực hiện NQTW4, từng cá nhân trong Ban Đại diện Hội NCT huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm; tập trung nhiều giải pháp khắc phục những hạn chế, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm qua, ngoài chế độ của Nhà nước, Huyện Hội chỉ đạo Hội cơ sở vận động tiền, quà, xây dựng và sửa chữa nhà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 744 triệu đồng;  các xã, thị trấn đều có câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh có từ 250 - 300 NCT tham gia sinh hoạt…

Nhờ thực hiện tốt NQTW4, hoạt động của UBMTTQVN huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Điển hình như thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm 2017, mặt trận cấp huyện đã thực hiện  23 mô hình về huy động mọi nguồn lực bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; vận động nhân dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông… Mặt trận các cấp hiệp thương, giao các tổ chức thành viên nhận giúp đỡ các hộ nghèo, qua đó đã góp phần giảm 556 hộ nghèo; xây dựng và sửa chữa 101 căn nhà đại đoàn kết... Chú trọng tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, thị trấn thực hiện giám sát 165 cuộc, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh.

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa NQTW4, đồng chí Cao Thanh Long, Bí thư Chi bộ Mặt trận- Hội NCT huyện Thới Lai, cho biết: “Chi bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt NQTW4 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các cá nhân tiếp tục khắc phục hạn chế, không phát sinh hạn chế mới, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần đưa hoạt động của UBMTTQVN, Hội NCT huyện ngày càng hiệu quả, chi bộ trong sạch vững mạnh”.

BÀI, ẢNH: THANH THY

Chia sẻ bài viết