13/05/2019 - 08:36

Nâng cao ý thức chính trị cho thanh niên Công an nhân dân hiện nay 

Tăng cường giáo dục ý thức chính trị cho thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Công an nhân dân nói riêng có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, công tác đoàn và phong trào thanh niên hiện nay.

Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, ngày 26-3-2019. Ảnh: bocongan.gov.vn

1. Là một bộ phận của cơ cấu xã hội thanh niên, mang đặc điểm chung của thanh niên Việt Nam, thanh niên Công an nhân dân là lực lượng đông đảo, là lực lượng dự bị hùng hậu của Đảng, lực lượng bổ sung và kế tục đội ngũ cán bộ các cấp trong Công an nhân dân, luôn kế tục và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Công an nhân dân Việt Nam. Thanh niên Công an nhân dân là lực lượng tích cực trong học tập, huấn luyện và công tác, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vượt qua khó khăn, thử thách, đoàn kết phấn đấu, góp phần quan trọng xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo cấp ủy đảng, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Chú trọng tổ chức tốt việc quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, quy định của ngành Công an cho thanh niên, nhất là các nghị quyết, chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên; ban hành thông tư về giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu”.

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, hoạt động giáo dục nâng cao ý thức chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân tiếp tục được đổi mới về nội dung và hình thức, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Các cấp ủy đảng và lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm và làm tốt việc cung cấp, định hướng thông tin, nâng cao nhận thức chính trị cho thanh niên về tình hình chính trị, xã hội trong nước, khu vực và thế giới, về hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; giúp thanh niên nâng cao “sức đề kháng”, trước sự tấn công của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tiêu cực xã hội; tích cực phê phán những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; tổ chức tốt việc biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tấm gương tập thể, cá nhân thanh niên tiêu biểu; xử lý kịp thời, nghiêm minh những thanh niên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, điều lệnh. Thực tế cho thấy, đội ngũ thanh niên Công an nhân dân hiện nay, đại đa số có sự giác ngộ giai cấp sâu sắc, nắm được những vấn đề lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, có nhận thức sâu sắc về nghĩa vụ, trách nhiệm và lợi ích chính trị của mình trong công tác. 

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh niên Công an nhân dân chưa nắm vững, chưa hiểu rõ về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về các tổ chức trong hệ thống chính trị, chưa biết liên hệ lý luận với thực tiễn, khả năng vận dụng những vấn đề chính trị đã được học còn yếu; một số còn có biểu hiện ngại học, thờ ơ với chính trị. Một số cấp ủy đảng, đảng viên trong Công an nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về thanh niên và công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, niềm tin cộng sản cho thanh niên. Nội dung giáo dục ý thức chính trị cho thanh niên ở một vài đơn vị còn chung chung, thiếu tính cụ thể, sát thực với đối tượng thanh niên công an. Hình thức, phương pháp giáo dục ý thức chính trị còn bộc lộ nhiều bất cập. Sự kết hợp giữa các hình thức giáo dục ý thức chính trị cho thanh niên với các hoạt động huấn luyện, học tập, công tác còn thiếu linh hoạt, hiệu quả chưa cao. Một số thanh niên công an nhân dân có biểu hiện sa vào các tệ nạn xã hội, dễ bị kích động, lôi kéo; chưa nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; còn biểu hiện lơ là mất cảnh giác, phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, làm ảnh hưởng đến hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân. Một bộ phận thanh niên công an chưa tích cực tham gia vào các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên... 

2. Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, nâng cao ý thức chính trị cho thanh niên Công an nhân dân hiện nay cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng nhận thức cho thanh niên Công an nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Thanh niên Công an nhân dân là những người chịu sự tác động trực tiếp của công tác giáo dục chính trị - tư tưởng ở các cơ quan, đơn vị. Họ sẽ nhận thức và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra khi đã được trang bị những tri thức dựa trên cơ sở vững chắc của lý luận và phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các chương trình giáo dục chính trị hằng năm, công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên của các tổ chức Đoàn. Đây là những tri thức khoa học ảnh hưởng tới sự hình thành thế giới quan khoa học, lý tưởng, quan điểm chính trị, niềm tin đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, thông qua giáo dục ý thức chính trị, xác lập bản lĩnh, phẩm chất và năng lực chính trị vững chắc cho thanh niên Công an nhân dân, khi họ thực hiện nhiệm vụ sẽ không bị dao động, ngả nghiêng hay tự đánh mất mình.

Hai là, gắn giáo dục ý thức chính trị với việc tạo “sức đề kháng” trong đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần đấu tranh có hiệu quả đối với sự chống phá của các thế lực thù địch. Thanh niên Công an nhân dân hiện nay là lớp người sinh ra và trưởng thành khi đất nước hoàn toàn giải phóng; sự nghiệp đổi mới đất nước đạt được những thành tựu quan trọng; đất nước đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Sống trong điều kiện vật chất và tinh thần đầy đủ hơn, được đào tạo bài bản, thanh niên nhạy cảm với cái mới, có tính sáng tạo nhưng sự trải nghiệm chính trị chưa nhiều. Trước những ảnh hưởng tiêu cực và cám dỗ của nền kinh tế thị trường trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, sự biến động chính trị trên thế giới, sự thoái hóa biến chất của một số cán bộ đảng viên, không ít thanh niên công an bị dao động, hoài nghi, khủng hoảng niềm tin, mất phương hướng. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, đối tượng chủ yếu là thanh niên. Chúng thực hiện những chiêu bài thâm độc để thanh niên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Lôi kéo thanh niên công an chạy theo lối sống thực dụng, phi chính trị, thích hưởng thụ, xa hoa, lãng phí, lãng quên ý thức dân tộc, trách nhiệm người cán bộ Công an nhân dân, mục tiêu và lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Giáo dục ý thức chính trị cho thanh niên Công an nhân dân giúp cho họ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhờ đó, có thể tự tin trong nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là, nâng cao trình độ mọi mặt, đặc biệt là học vấn và văn hóa cho thanh niên Công an nhân dân. Học vấn và văn hóa có vai trò quan trọng đối với hoạt động tự giác của con người. Học vấn đem lại cho con người sự hiểu biết, giúp họ nhận thức và đánh giá đúng các sự kiện, các mối quan hệ trong đời sống xã hội, trong đó có các sự kiện, quan hệ chính trị. Học vấn là cơ sở để hình thành năng lực tư duy lý luận, phương pháp phân tích hệ thống, xây dựng niềm tin khoa học, có nhãn quan và thái độ chính trị đúng, ý thức chính trị tự giác. Sự thiếu hụt hay thấp kém về học vấn sẽ là một lực cản đối với thanh niên, làm cho họ dễ bị manh động hoặc dễ bị kích động, dễ bị lôi kéo bằng những thủ đoạn mị dân. V. I. Lê-nin từng nói: Người mù chữ sẽ đứng ngoài chính trị. Học vấn phải phát triển đến trình độ văn hóa và văn hóa chính trị thì mới tỏ rõ tính tích cực, giác ngộ và sáng tạo trong hoạt động và hành vi chính trị. 

Bốn là, phát huy vai trò chủ động, xung kích của tổ chức Đoàn Thanh niên trong công tác giáo dục nâng cao ý thức chính trị cho thanh niên công an. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân có vai trò nòng cốt tham mưu, hướng dẫn, tiến hành công tác thanh niên, trong đó, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên là một mặt công tác quan trọng, thường xuyên. Cần thường xuyên tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, như “Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập và làm theo lời Bác”, “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”... Các tổ chức đoàn cần phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên, coi đây là một tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn. Cần quan tâm đầu tư, củng cố và phát triển đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của đoàn; xây dựng cơ chế phối hợp giữa Đoàn Thanh niên trong Công an nhân dân với cơ quan làm công tác chính trị, tư tưởng công an nhân dân trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chính trị cho thanh niên. Cần tạo ra “sân chơi” văn hóa lành mạnh, bổ ích cho thanh niên công an rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Tóm lại, thanh niên nói chung và thanh niên Công an nhân dân nói riêng là một nguồn nhân lực có trình độ cao, có ưu thế về tuổi đời, về nhiệt tình, học vấn, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuy nhiên, để thanh niên Công an nhân dân phát triển những thế mạnh đó, yêu cầu không thể thiếu được một môi trường xã hội, một thể chế chính trị - xã hội, một cơ cấu giai cấp - xã hội lành mạnh, tạo điều kiên cho thanh niên phát triển toàn diện. Vì vậy, giáo dục nâng cao ý thức chính trị cho thanh niên nói chung và thanh niên Công an nhân dân nói riêng là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay.

Theo Tạp chí Cộng sản

Chia sẻ bài viết