19/12/2011 - 15:10

ĐẢNG BỘ QUẬN CÁI RĂNG

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Tuyến lộ Hàng Trúc ở khu vực 2, phường Ba Láng được các đảng viên trong chi bộ tích cực vận động nhân dân đóng góp nâng cao, mở rộng trong tháng 10-2011.

Đầu năm 2011, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cái Răng đã xây dựng Nghị quyết số 03-NQ/QU (NQ03) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên. Trên cơ sở đó, Quận ủy đã lãnh đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiện toàn cấp ủy các cấp... Qua đó, chất lượng TCCSĐ và đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Theo đồng chí Trần Văn Hai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng, cuối năm 2010, một số TCCSĐ xây dựng NQ lãnh đạo và giải pháp thực hiện NQ chưa đáp ứng yêu cầu; công tác phát triển đảng viên còn hạn chế; công tác quản lý, giáo dục đảng viên ở một số TCCSĐ chưa được quan tâm đúng mức... ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của các TCCSĐ. Xuất phát từ tình hình thực tế, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã đề ra NQ03, nhằm tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đảng ở các phường và khu vực; xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Sau 1 năm thực hiện NQ03, hoạt động của các TCCSĐ và đảng viên trong Đảng bộ quận có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng chí Nguyễn Văn Tích, Bí thư Đảng ủy phường Ba Láng, cho biết: “Đảng bộ phường có 145 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Bên cạnh tổ chức quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến tất cả đảng viên, Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ chú trọng công tác giáo dục tư tưởng đối với đảng viên”. Đồng chí Châu Bách Chiến, Bí thư Chi bộ cơ quan phường, nói: “Chúng tôi luôn quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên qua phản ánh của quần chúng và qua công tác tự phê bình và phê bình. Qua đó, Chi bộ đã kịp thời giáo dục một số đảng viên có những biểu hiện sa sút về nhận thức, công tác... để các đồng chí này phấn đấu tốt hơn”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường Ba Láng cũng tập trung củng cố kiện toàn một số Ban Chi ủy chi bộ ở khu vực, giúp các chi bộ thực hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo. Theo đồng chí Nguyễn Văn Tích, Bí thư Đảng ủy phường, cuối năm 2010, chi bộ khu vực 3 không đạt TSVM vì lãnh đạo khu vực thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kết quả không cao. Nguyên nhân là do chi bộ chỉ có một đồng chí bí thư lãnh đạo chung, trong khi đó một số đảng viên, cán bộ đoàn thể chưa gương mẫu, chưa tâm huyết với phong trào, công việc. Thực hiện NQ03 của Quận ủy, đầu năm 2011, Đảng ủy phường đã tiến hành bổ sung thêm 1 đồng chí Phó Bí thư chi bộ, lựa chọn những đảng viên nhiệt tình, tâm huyết phụ trách công tác đoàn thể; đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; hàng tháng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên... Năm 2011, chi bộ đã lãnh đạo khu vực hoàn thành tốt các chỉ tiêu trên giao, chi bộ được Đảng ủy phường công nhận đạt TSVM.

Chi bộ khu vực 2 cũng chuyển biến tích cực nhờ thực hiện NQ03 của Quận ủy. Đồng chí Đào Thị Hồng Tươi, Bí thư Chi bộ khu vực 2, kể: “Chúng tôi đã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong các buổi sinh hoạt, chúng tôi kịp thời thông tin tình hình trong nước và thế giới cho đảng viên nắm; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết chi bộ trong tháng, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm của tháng tới. Những vấn đề, chỉ tiêu đảng viên còn phân vân thì chi bộ tập trung phân tích, thảo luận để đi đến thống nhất”. Theo đánh giá của lãnh đạo Đảng ủy phường, nhờ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoạt động của chi bộ khu vực 2 năm 2011 đạt hiệu quả cao, các đảng viên trong chi bộ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Điển hình như trong tháng 10-2011 chi bộ đã lãnh đạo Ban nhân dân và các đoàn thể vận động nhân dân nâng cấp lộ giao thông Hàng Trúc dài 270 mét. Trong quá trình thực hiện, các đồng chí đảng viên là những người gương mẫu đi đầu trong việc đóng góp tiền, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân. Vì vậy, chỉ trong vòng 1 tháng nhân dân đã đóng góp 60 triệu đồng cùng với Nhà nước nâng cấp hoàn thành tuyến lộ.

Nhờ thực hiện tốt NQ03 của Quận ủy, năm 2011, Đảng bộ phường Ba Láng có trên 98,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 10/10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Ba Láng đạt TSVM, Đảng bộ phường đạt TSVM.

Đảng bộ phường Hưng Thạnh cũng có nhiều chuyển biến tích cực nhờ thực hiện NQ03 của Quận ủy. Đồng chí Đinh Văn Duy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hưng Thạnh, khẳng định: “Thực hiện NQ03 của Quận ủy, Đảng ủy phường đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trách nhiệm của đảng viên; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ... Vì thế, năm 2011, chất lượng hoạt động của 13 chi bộ thuộc Đảng bộ phường được nâng lên, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ hiệu quả hơn...”. Một trong những chi bộ chuyển biến rõ nét nhất là chi bộ khu vực 5. Theo các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy phường Hưng Thạnh, trước năm 2011, chi bộ khu vực 5 nhiều năm không kết nạp được đảng viên mới, tình hình an ninh trật tự phức tạp, việc vận động nhân dân thực hiện các phong trào hạn chế, các chỉ tiêu trên giao hoàn thành nhưng chưa cao... Nguyên nhân là do chi bộ đề ra NQ lãnh đạo chưa sát với thực tế; một số cán bộ chưa nhiệt tình trong công tác. Đầu năm 2011, Đảng ủy phường đã chỉ đạo chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ hàng tháng, nhất là phát huy trí tuệ và trách nhiệm của các đảng viên trong đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết lãnh đạo của chi bộ hàng tháng. Bên cạnh đó, Đảng ủy phường cũng tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng quân sự, các đoàn thể khu vực... Nhờ vậy, chi bộ đã đề ra NQ lãnh đạo sát thực tế; các ban, ngành, đoàn thể hoạt động hiệu quả hơn, tình hình an ninh trật tự ổn định, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều hoàn thành ở mức cao. Trong năm, chi bộ đã đưa 3 đoàn viên, hội viên ưu tú học cảm tình đảng và kết nạp được 1 đảng viên.

Song song đó, Đảng ủy phường Hưng Thạnh chỉ đạo Chi ủy các chi bộ xây dựng quy chế làm việc của chi bộ, quy định trách nhiệm của bí thư, phó bí thư, chi ủy viên và trách nhiệm của các đảng viên. Đồng chí Đỗ Văn Bé Ba, Bí thư Chi bộ khu vực 3, cho biết: “Nhờ xây dựng quy chế làm việc của chi bộ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, năm 2011, các đảng viên đã phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào”. Có thể nói, qua 1 năm thực hiện NQ03 của Quận ủy, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên của phường Hưng Thạnh được nâng lên. Cuối năm 2011, có trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% chi bộ đạt TSVM, Đảng bộ phường đạt TSVM tiêu biểu.

Theo đánh giá của đồng chí Trần Văn Hai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng, qua 1 năm thực hiện NQ03, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ quận có chuyển biến tích cực, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH và QP-AN của quận. Qua đánh giá chất lượng cuối năm 2011, tất cả 46/46 TCCSĐ của đảng bộ đạt TSVM (trong đó có 10 TCCSĐ đạt TSVM tiêu biểu), 106/122 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt TSVM (trong đó có 22 chi bộ TSVM tiêu biểu). Đồng chí Trần Văn Hai, nói: “Năm 2012, Quận ủy chỉ đạo cấp ủy các TCCSĐ tiếp tục thực hiện NQ03 của Quận ủy. Trong đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; tiếp tục kiện toàn, bổ sung cấp ủy các TCCSĐ và các chi bộ, phấn đấu 75% chi bộ khu vực có cấp ủy... nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết